Przetarg nieograniczony na dostawę czterech węzłów komaktowych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa czterech kompaktowych węzłów cieplnych zaprojektowanych i wykonanych na podstawie informacji technicznych zawartych w kartach do doboru węzłów cieplnych.

Dostawca węzła:

1. Wykona dokumentację techniczną w zakresie technologii oraz AKPiA wraz z uzgodnieniami (3 egz.) czterech węzłów cieplnych z pełną dokumentacją powykonawczą, instrukcją obsługi i eksploatacji oraz dokumentacją na potrzeby odbioru w UDT (w 2 egz.). 

2. Wykona kompaktowe węzły cieplne na podstawie uzgodnionej dokumentacji technicznej. Informacje techniczne oraz szczegółowe warunki wykonania kompaktowych węzłów cieplnych zawierają karty z danymi do doboru węzłów cieplnych. Karty doboru stanowią integralną część SiWZ.

3. Dostarczy wykonane węzły cieplne do docelowego miejsca ich instalacji, w pomieszczeniach wymiennikowni.

4. Zaprogramuje regulatory swobodnie programowalne (t.a.c.) zgodnie z wymaganiami zamawiającego.

5. Uruchomi dostarczone węzły cieplne.

6. Zamawiający:

■ zamawiający nie dopuszcza stosowania urządzeń i armatury innych niż wyspecyfikowane w danych do doboru węzła.

■ dostarczone węzły kompaktowe muszą posiadać oznaczenia jednoznacznie dopuszczające je do obrotu (wytwórca musi mieć prawo do wystawienia deklaracji zgodności i oznaczenia CE wyrobu z numerem jednostki notyfikowanej stosownie do kategorii zagrożenia).

■ zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

7. Wymagania minimalne: cena, 

8. Termin składania ofert: 05.06.2014 roku do godziny 11:00.

9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.06.2014 roku o godzinie 11:30

10. Termin realizacji:

1/ węzeł Drahimska 2                            - do dnia 31.07.2014

2/ węzeł Mariacka 4                              - do dnia 05.08.2014

3/ węzeł oś. Kopernika                         - do dnia 14.08.2014

4/ węzeł Plac Winniczny 9                      - do dnia 31.07.2014

Materiały przetargowe są do pobrania w siedzibie zamawiającego nieodpłatnie lub drogą elektroniczną. Osobą ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z oferentami jest Zbigniew Gleń (telefon 94-37 266 50 lub bezpośredni 94 37 266 90 w godzinach 8:00 do 11:00).

     Email: zglen@mec-szczecinek.com.pl 

 

Zamawiający:

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o

78-400 Szczecinek

ul. Armii Krajowej 81

 

Tryb udzielania zamówienia:

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego - zamówienie sektorowe zgodnie z  art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.   Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku. Nr 113, poz.759, z późn. zm.), prowadzone zgodnie z Wewnętrznym Regulaminem Postępowania Przetargowego na udzielenie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane.

Data wprowadzenia: 2014-05-22 11:08


Dokumenty powiązane:

1 - Zapytania i odpowiedzi do SIWZ
2 - Pytania i odpowiedzi do SIWZ
Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...