Przetarg na dostawę węzłów kompaktowych

Dostawa 9 w tym 2 wiszących

kompaktowych węzłów cieplnych zaprojektowanych i wykonanych na podstawie informacji technicznych zawartych w kartach do doboru węzłów cieplnych.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy i usługi

ZAMAWIAJĄCY

 

1)     NAZWA I ADRES:

 

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA z o. o.

ul. Armii Krajowej 81

78 - 400 SZCZECINEK

tel. 94 372-66-50, fax 94 372-66-59

e-mail: mec@mec-szczecinek.com.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mec-szczecinek.com.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1)     Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

 

Dostawa 9 w tym 2 wiszących kompaktowych węzłów cieplnych zaprojektowanych i wykonanych na podstawie informacji technicznych zawartych w kartach do doboru węzłów cieplnych.

 

2)     Rodzaj zamówienia: dostawy i usługi.

3)     Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

1.     2 wiszących kompaktowych węzłów cieplnych zaprojektowanych i wykonanych na podstawie informacji technicznych zawartych w karcie do doboru węzłów cieplnych – załącznik nr 3

2.     7 stojących kompaktowych węzłów cieplnych zaprojektowanych i wykonanych na podstawie informacji technicznych zawartych w kartach do doboru węzłów cieplnych – załącznik nr 4

 

4)     Nie przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających.

 

5)     Nie dopuszcza się złożenie oferty częściowej.

 

6)     Nie dopuszcza się złożenie oferty wariantowej.

 

 

II. TERMIN WYKONANIA:

 

Wymagany termin wykonania zamówienia na węzły

 

1.     Węzeł stojący 2200 kW – Gdańska 4                       -           do 19 sierpień 2016 r.

2.     Węzeł stojący   100  kW – Polna ZGM                      -           do 15 wrzesień 2016 r.

3.     Węzeł stojący   100 kW – Warszawska 12               -           do 19 sierpień 2016 r.

4.     Węzeł stojący   300 kW – Winniczna 16                   -           do 19 sierpień 2016 r.

5.     Węzeł stojący   150  kW – Wiśniowa (hala targowa)   -           do 19 sierpień 2016 r.

6.     Węzeł  stojący  150  kW – Wodociągowa                 -           do 15 wrzesień 2016 r.

7.     Węzeł stojący   120 kW – Parkowa 4                        -           do 19 sierpnia 2016 r.

8.     Węzeł wiszący    30  kW – Zielona 14                       -           do 15 lipca 2016 r.

9.     Węzeł wiszący    30  kW – Wyścigowa 4                   -           do 15 lipca 2016 r.

 

WADIUM

 

1.    Ustala się wadium w wysokości:

15.000,00 zł. (słownie: piętnaście tysięcy złotych)

 

PROCEDURA

 

1)     TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA - przetarg nieograniczony.

1.      Zamówienie jest zamówieniem sektorowym udzielanym w celu wykonywania następującego rodzaju działalności: tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją, przesyłaniem i dystrybucją ciepła, dostarczania ciepła do takich sieci oraz kierowania takimi sieciami.

2.      Do udzielenia zamówienia sektorowego, którego równowartość w złotych nie przekracza kwoty 400.000 euro dla dostaw lub usług oraz 5.000.000 euro dla robót budowlanych ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

3.      Wobec powyższego, postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Postępowania Przetargowego na usługi, dostawy i roboty budowlane w MEC Sp. z o.o.
w Szczecinku

4.      Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

 

2)     KRYTERIA OCENY OFERT:

 

             Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie poniższych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania).

 

Nr           Nazwa kryterium                  Waga                     Sposób punktowania

 1                    cena                            100                                               100              

 

 

3)     ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

 

4)     INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

        4.1)      Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

 

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA z o. o.

ul. Armii Krajowej 81

78 - 400 SZCZECINEK

tel. 94 372-66-90, fax 94 372-66-59

p. Zbigniew Gleń

zglen@mec-szczecinek.com.pl

 

4.2)      Termin składania ofert:

 

                      1.      Oferty należy składać do dnia 22.06.2016 r. do godziny 11:00 w sekretariacie MEC Sp. z o. o. w Szczecinku.

                      2.      Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 22.06.2016 r. o godzinie 11:15 w MEC
Sp. z o.o. w Szczecinku - pokój 02.

                      3.      Otwarcie ofert jest jawne i następuje w dniu składania ofert, bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.

 

        4.3)    Termin związania ofertą:

                    okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Data wprowadzenia: 2016-06-07 13:19


Dokumenty powiązane:

Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...