Przetarg w trybie zapytania o cenę na dostawę środków czystości BHP

1. Przedmiot zamówienia:

  • Dostawa środków czystości BHP (wg formularza ofertowego) 

2. Wymagania minimalne: Cena.

3. Opis sposobu przygotowania oferty. 

1.   Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2.   Formularz ofertowy do pobrania w siedzibie firmy lub na stronie internetowej.

3.   Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

4.   W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów wspólnie, ofertę oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania każdego z podmiotów.

5.   Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

6.   Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.

7.   Każdy oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.

8.   Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

9.   Oferty składa się w jednym egzemplarzu, w sekretariacie.   

10. Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres:

                                   Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o

                                   78-400 Szczecinek

                                   ul. Armii Krajowej 81

oraz zawierać następujące oznakowanie: „ŚRODKI CZYSTOŚCI BHP” opatrzone nazwą i dokładnym adresem Oferenta.

4. Termin składania ofert do 27.02.2012 roku.

5. Termin realizacji zadania do 15.11.2012 rok.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Osoba do kontaktu: JERZY PULTYN  tel. 94 37 266 73           

Data wprowadzenia: 2012-01-19 10:36


Dokumenty powiązane:

Załącznik nr 1 - zestawienie
Załącznik nr 2 - formularz
Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...