Przetarg w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów biurowych

1. Przedmiot zamówienia:

Dostawa materiałów biurowych (wg formularza ofertowego)

2. Wymagania minimalne: Cena
.

3. Opis sposobu przygotowania oferty.

Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 1. Formularz ofertowy do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej.
 2. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
 3. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów wspólnie, ofertę oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania każdego
  z podmiotów.
 4. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
 5. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.
 6. Każdy oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.
 7. Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
 8. Oferty składa się w jednym egzemplarzu, w sekretariacie.   
 9. Opakowanie zawierające ofertę powinno być nieprzezroczyste zaadresowane do Zamawiającego na adres:

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o
78-400 Szczecinek
ul. Armii Krajowej 81

                                       oraz oznakowanie następujące: „OFERTA-MATERIAŁY BIUROWE” opatrzoną nazwą i dokładnym adresem oferenta.

4.Termin składania ofert do 27.02.2012 roku.

5.Termin realizacji zadania do 31.12.2012 rok.

6.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Wiesław Sikorski

Data wprowadzenia: 2012-02-06 10:58


Dokumenty powiązane:

Formularz ofertowy
Umowa
Wymagania
Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...