Przetarg nieograniczony na dostawę sześciu kompaktowych węzłów cieplnych zaprojektowanych i wykonanych na podstawie informacji technicznych zawartych w kartach do doboru węzłów cieplnych

 

IZamawiający:

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. 
78-400 Szczecinek
ul. Armii Krajowej 81

II. Tryb udzielania zamówienia

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego - zamówienie sektorowe zgodnie z  art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.   Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.), prowadzone zgodnie z Wewnętrznym Regulaminem Postępowania Przetargowego na udzielenie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o następującej treści:

III. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sześciu kompaktowych węzłów cieplnych zaprojektowanych i wykonanych na podstawie informacji technicznych zawartych w kartach do doboru węzłów cieplnych.

Dostawca węzła:

1. Wykona dokumentację techniczną w zakresie technologii oraz AKPiA wraz z uzgodnieniami 
    (3 egz.) sześciu węzłów cieplnych z pełną dokumentacją powykonawczą, instrukcją obsługi
    i eksploatacji oraz dokumentacją na potrzeby odbioru w UDT (w 2 egz.). 
2. Wykona kompaktowe węzły cieplne na podstawie uzgodnionej dokumentacji technicznej.
    Informacje techniczne oraz szczegółowe warunki wykonania kompaktowych węzłów cieplnych
    zawierają karty z danymi do doboru węzłów cieplnych. Karty doboru stanowią integralną część
    SiWZ.
3. Dostarczy wykonane węzły cieplne do docelowego miejsca ich instalacji, w pomieszczeniach
    wymiennikowni.
4. Zaprogramuje regulatory swobodnie programowalne (t.a.c.) zgodnie z wymaganiami 
    zamawiającego.
5. Uruchomi dostarczone węzły cieplne.

6. Zamawiający:

■ zamawiający nie dopuszcza stosowania urządzeń i armatury innych niż wyspecyfikowane w danych do doboru węzła.

■ dostarczone węzły kompaktowe muszą posiadać oznaczenia jednoznacznie dopuszczające je do obrotu (wytwórca musi mieć prawo do wystawienia deklaracji zgodności i oznaczenia CE wyrobu z numerem jednostki notyfikowanej stosownie do kategorii zagrożenia).

■ zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

7. Wymagania minimalne: cena, 
8. Termin składania ofert: 22.07.2009 roku do godziny 11:00.
9. Termin realizacji:

   1/ węzeł Słoneczna 2-8                       do dnia 30.09.2009.009.009.009.

   2/ węzeł Szczecińska 47 (szkoła)         do dnia 30.09.2009.

   3/ węzeł Szczecińska 24                      do dnia 21.08.2009.

   4/ węzeł Szczecińska 45 (SHiUZ)          do dnia 30.09.2009.

   5/ węzeł Wodociągowa 3                     do dnia 21.08.2009.009.009.

   6/ węzeł Ks. Elżbiety 1 LO                    do dnia 15.09.2009.   

        Materiały przetargowe są do pobrania w siedzibie zamawiającego nieodpłatnie lub drogą elektroniczną. Osobą ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z oferentami jest
Zbigniew Gleń (telefon 094-37 438 66 lub bezpośredni 094 37 266 90 w godzinach 8:00 do 11:00)

Data wprowadzenia: 2011-10-09 22:01


Dokumenty powiązane:

Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...