Przetarg nieograniczony na dostawę dziesięciu kompaktowych węzłów cieplnych

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

DOSTAWĘ DZIESIĘCIU KOMPAKTOWYCH WĘZŁÓW CIEPLNYCH

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

                Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

            ul. Armii Krajowej 81

            78-400 Szczecinek

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego - zamówienie sektorowe zgodnie z art. 133 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), prowadzone zgodnie z Wewnętrznym Regulaminem Postępowania Przetargowego na udzielenie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane.

III. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dziesięciu kompaktowych węzłów cieplnych zaprojektowanych i wykonanych na podstawie informacji technicznych zawartych w kartach do doboru węzłów cieplnych.

Dostawca węzła:

1. Wykona dokumentację techniczną w zakresie technologii oraz AKPiA wraz z uzgodnieniami (3 egz.) dziesięciu węzłów cieplnych z pełną dokumentacją powykonawczą, instrukcją obsługi i eksploatacji oraz dokumentacją na potrzeby odbioru w UDT (2 egz.).

2. Wykona kompaktowe węzły cieplne na podstawie uzgodnionej dokumentacji technicznej. Informacje techniczne oraz szczegółowe warunki wykonania kompaktowych węzłów cieplnych zawierają karty z danymi do doborów węzłów cieplnych. Karty doboru stanowią integralną część SiWZ.

3. Dostarczy wykonane węzły cieplne do docelowego miejsca ich instalacji, w pomieszczeniach wymiennikowni.

4. Zaprogramuje regulatory swobodnie programowalne (t.a.c.) zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

5. Uruchomi dostarczone węzły cieplne.

Zamawiający:

1. Nie dopuszcza stosowania urządzeń i armatury innych niż wyspecyfikowane w danych do doboru węzła.

2. Dostarczone węzły kompaktowe muszą posiadać oznaczenia jednoznacznie dopuszczające je do obrotu (wytwórca musi mieć prawo do wystawienia deklaracji zgodności i oznaczenia CE wyrobu z numerem jednostki notyfikowanej stosownie do kategorii zagrożenia).

3. Zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

4. Wymagania minimalne: cena.

5. Termin składania ofert: 01.07.2010 r. do godz. 11.00.

6. Terminy realizacji:

            1/ węzeł Szczecińska 45A (SHiUZ)                        do dnia 30.07.2010.

            2/ węzeł Szczecińska 2 (ŚLUSARNIA)                    do dnia 31.08.2010.

            3/ węzeł Szczecińska 20 (SzSM)                          do dnia 30.07.2010.

            4/ węzeł Kościuszki (WAK)                                  do dnia 23.08.2010.

            5/ węzeł Kościuszki (MIREX)                               do dnia 23.08.2010.

            6/ węzeł Ogrodowa (Rogólski)                            do dnia 30.09.2010.

            7/ węzeł Bohaterów Warszawy 21                        do dnia 09.08.2010.

            8/ węzeł Plac Wolności 6                                    do dnia 30.07.2010.

            9/ węzeł Wyszyńskiego 34                                 do dnia 30.07.2010.

            10/węzeł Wiśniowa (Centrum Handlowe)              do dnia 23.08.2010.

Materiały przetargowe są do pobrania nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego lub drogą elektroniczną.

Osobą ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z oferentami jest Zbigniew Gleń.

Tel. 094- 34 438 66 lub bezpośrednio 094- 37 266 90 w godz. 8:00 do 11:00

E-mail: zglen@mec-szczecinek.com.pl

 

Data wprowadzenia: 2011-10-10 21:30


Dokumenty powiązane:

Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...