Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja układu pomiarowo - rozliczeniowego energii elektrycznej na KR-1

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja istniejącego układu pomiarowo – rozliczeniowego energii elektrycznej na kotłowni KR-1 w Szczecinku zgodnego z wymaganiami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej przystosowanych do zasad TPA ENERGA – OPERATOR S.A.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy i usługi

ZAMAWIAJĄCY

 

1)     NAZWA I ADRES:

 

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA z o. o.

ul. Armii Krajowej 81

78 - 400 SZCZECINEK

tel. 94 372-66-50, fax 94 372-66-59

e-mail: mec@mec-szczecinek.com.pl

Nr KRS: 0000030684, NIP: PL 673-000-59-70, REGON: P-330031628

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mec-szczecinek.com.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1)     Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

 

„Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja istniejącego układu pomiarowo – rozliczeniowego energii elektrycznej na kotłowni KR-1 w Szczecinku zgodnego z wymaganiami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej przystosowanych do zasad TPA ENERGA – OPERATOR S.A.”.

 

2)     Rodzaj zamówienia: dostawy i usługi.

3)     Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 

Stan aktualny :

Kotłownia podłączona jest po stronie niskiego napięcia ze stacji transformatorowej. Zasilanie kotłowni odbywa się z OSD Energa oddział Koszalin. Kotłownia posiada dwa transformatory oraz dwa układy pomiarowo – rozliczeniowe w układzie Arona.

Określenie przedmiotu zamówienia:

1)     Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja istniejącego układu pomiarowo – rozliczeniowego energii elektrycznej na kotłowni KR-1 w Szczecinku zgodnego z wymaganiami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej przystosowanych do zasad TPA ENERGA - OPERATOR S.A.

2)     Dokumentacja projektowa powinna zostać opracowana w oparciu o Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA – OPERATOR S.A

3)     Projektowany układ pomiarowo – rozliczeniowy powinien umożliwiać skorzystanie przez Zamawiającego z swobodnego wyboru dostawcy energii elektrycznej.

4)     Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi oraz wytycznymi w zakresie projektowania układów pomiarowo – rozliczeniowych obowiązujących w ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział Koszalin.

5)     Zakres prac modernizacyjnych układów pomiarowo – rozliczeniowych powinien uwzględniać:

a.     Wymianę przekładników prądowych

b.    Wymianę przekładników napięciowych

c.     Wymianę listwy kontrolno – pomiarowej

d.    Wymianę tablicy licznikowej – do uzgodnienia z ENERGA – OPERATOR S.A. na etapie projektowania

e.     Wymianę wszelkich niezbędnych podzespołów potrzebnych do prawidłowego działania układów pomiarowych

6)     Wykonawca zobowiązuje się do dokonania dodatkowych uzgodnień w zakresie modernizacji układów pomiarowo – rozliczeniowych z ENERGA – OPERATOR S.A w Wydziale pomiarów na etapie projektowania oraz wykonania

7)     Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, warunkami technicznymi i polskimi Normami.   

8)     Liczniki muszą być dostosowane do TPA oraz muszą być 4-kwadrantowe

( mierzą energię w 4 ćwiartkach tj. energię czynną pobraną, energię czynną oddaną do sieci np. w przypadku zainstalowania paneli fotowoltaicznych, energię bierną indukcyjną oraz energię pojemnościową)

 

 

4)     Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

5)     Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

6)     Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

 

II. TERMIN WYKONANIA:

Wymagany termin wykonania zamówienia: do 31 grudzień 2015 roku.

 

WADIUM

 

1.    Ustala się wadium w wysokości: 3.000,00 zł. (słownie: trzy tysiące złotych)

 

PROCEDURA

 

1)     TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA - przetarg nieograniczony.

 

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego - zamówienie sektorowe zgodnie z  art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.   Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku. Nr 113, poz.759, z późn. zm.), prowadzone zgodnie z Wewnętrznym Regulaminem Postępowania Przetargowego na udzielenie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane.

 

 

2)     KRYTERIA OCENY OFERT:

 

             Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie poniższych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania).

 

Nr           Nazwa kryterium                  Waga                     Sposób punktowania

 1                    cena                            100                                               100              

 

 

3)     ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

 

4)     INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA z o. o.

ul. Armii Krajowej 81

78 - 400 SZCZECINEK

tel. 94 372-66-79, kom. 662-211-473

p. Jawtoszuk Paweł  

 

4.1)      Termin składania ofert:

 

                      1.      Oferty należy składać do dnia 13.11.2015 r. do godziny 11:00 w sekretariacie MEC Sp. z o. o. w Szczecinku.

                      2.      Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 13.11.2015 r. o godzinie 11:15 w MEC
Sp. z o.o. w Szczecinku - pokój 02.

                      3.      Otwarcie ofert jest jawne i następuje w dniu składania ofert, bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.

 

        4.2)    Termin związania ofertą:

                    okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

            4.3)      Wizja lokalna obowiązkowa w celu dokonania do wyceny przedmiotu zamówienia.

4.4) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Data wprowadzenia: 2015-11-02 14:07


Dokumenty powiązane:

Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...