Przetarg na modernizację kotła typu WR-10 w Kotłowni Rejonowej KR-1

Modernizacja kotła typu WR-10 w Kotłowni Rejonowej KR - I
przy ul. Kołobrzeskiej w Szczecinku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

 

ZAMAWIAJĄCY
1) NAZWA I ADRES:
MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA z o. o.
reprezentowana przez p. Marka Szabałowskiego – Prezesa Zarządu
ul. Armii Krajowej 81
78 - 400 SZCZECINEK
tel. 94 372-66-50, fax 94 372-66-59
e-mail: mec@mec-szczecinek.com.pl
województwo zachodniopomorskie, powiat szczecinecki Nr KRS: 0000030684, NIP: PL 673-000-59-70, REGON: P-330031628
Adres strony internetowej zamawiającego: www.mec-szczecinek.com.pl
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja kotła typu WR-10 w Kotłowni Rejonowej KR - I
przy ul. Kołobrzeskiej w Szczecinku
2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej modernizacji (przebudowy) kotła węglowego typu WR – 10 na kocioł w technologii ścian szczelnych, w Kotłowni Rejonowej KR-I przy ul. Kołobrzeskiej w Szczecinku. Modernizacja obejmuje wszystkie elementy i układy funkcjonowania kotła wraz z rozszerzeniem jego funkcji. Modernizacja (przebudowa) obejmuje elementy kotła mechaniczne, elektryczne, automatykę sterowania i wizualizację pracy kotła. W zakres prac modernizacyjnych wchodzi również wykonanie nowej AKPiA, nowego układu odpylania, wykonanie prób i rozruchu kotła na zimno i gorąco oraz odbiór przez UDT. Szczegółowy zakres wykonania modernizacji zawiera załącznik nr 7 niniejszej specyfikacji.
4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.12.00-3, 45.31.10.00-0, 45.11.13.00-1, 44.62.12.20-7.
6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II. TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2013 r.
WADIUM
Wysokość wadium ustala się w kwocie 50.000,00 złotych; słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych.
PROCEDURA
1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA - przetarg nieograniczony.
1. Zamówienie jest zamówieniem sektorowym udzielanym w celu wykonywania następującego rodzaju działalności: tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją, przesyłaniem i dystrybucją ciepła, dostarczania ciepła do takich sieci oraz kierowania takimi sieciami.
2. Do udzielenia zamówienia sektorowego, którego równowartość w złotych nie przekracza kwoty 400.000 euro dla dostaw lub usług oraz 5.000.000 euro dla robót budowlanych ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.
3. Wobec powyższego, postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Postępowania Przetargowego na usługi, dostawy i roboty budowlane w MEC Sp. z o.o. w Szczecinku
4. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
2) KRYTERIA OCENY OFERT: Cena wykonania zamówienia – 80 % (Cn) Ocena rozwiązania technicznego – 10 % (Rt) Gwarancja – 10 % (G)
Liczba punktów uzyskanych przez ofertę: LP = Cn + Rt + G
Maksymalna ilość punktów w poszczególnych kryteriach może wynosić:
- Cena - 80 pkt.
- Ocena rozwiązania technicznego - 10 pkt.
- Gwarancje - 10 pkt.
Razem - 100 pkt.
Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych. Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
4.1) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA z o. o.
ul. Armii Krajowej 81
78 - 400 SZCZECINEK
tel. 94 372-66-50, fax 94 372-66-59
p. Zbigniew Ulański.
4.2) Termin składania ofert:
1. Oferty należy składać do dnia 11.03.2013 r. do godziny 10:00 w sekretariacie MEC Sp. z o. o. w Szczecinku.
2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 11.03.2013 r. o godzinie 10:15 w MEC Sp. z o.o. w Szczecinku - pokój 102.
3. Otwarcie ofert jest jawne i następuje w dniu składania ofert, bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.
4.3) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Data wprowadzenia: 2013-02-11 10:20


Dokumenty powiązane:

SIWZ - część ogólna
Strona z zatwierdzonym SIWZ
Załączniki 1-5, 8
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Pytania i odpowiedzi do przetargu - 19.02.2013
pytania_odpowiedzi_21.02.2013
Pytania i odpowiedzi_06.03.2013
Załącznik nr 10
OGŁOSZENIE WYNIKÓW
Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...