Przetarg w formie zapytania o cenę na wykonanie przeglądów oraz eksploatacja kotłowni gazowych Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Szczecinku

 1. Tryb udzielenia zamówienia:
 1. Zamówienie jest zamówieniem sektorowym
 2. Do udzielenia zamówienia sektorowego, którego równowartość w złotych nie przekracza kwoty 418.000 euro dla dostaw lub usług ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.
 3. Wobec powyższego postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin Postępowania Przetargowego na usługi, dostawy i roboty budowlane w MEC Sp. z o.o. w Szczecinku
 4. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania o cenę.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie 1. Przegląd kotłowi gazowych

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu przeglądu kotłowni gazowych
  w obiektach MEC Sp. z o.o. w Szczecinku w tym:
 • przegląd i konserwacja, ocena stanu technicznego oraz poprawności działania kotłów gazowych
 • przegląd i konserwacja, ocena stanu technicznego oraz poprawności działania pozostałych urządzeń kotłowni gazowych, wykonanie tych prac zgodnie z wymogami określonymi w instrukcji obsługi dla poszczególnych urządzeń,

 

 1. Wykaz kotłowni stanowi załącznik nr 1a do Formularza Oferty.


W ramach przeglądu Wykonawca w oparciu o obowiązujące przepisy UDT i DTR producentów będzie musiał wykonać między innymi takie prace jak:

 

 1. sprawdzenie stanu zabezpieczenia kotłów.
 2. sprawdzenie stanu komory paleniskowej.
 3. przegląd i czyszczenie kotłów. 
 4. przegląd i sprawdzenie automatyki kotłów.
 5. przegląd i sprawdzenie ścieżki gazowej.
 6. kontrola szczelności instalacji gazowej, od punktu pomiarowego do pierwszego zaworu gazowego wraz z doszczelnieniem tj.: usunięcie ewentualnych usterek, sporządzenie z tych czynności protokołów dla Zamawiającego w zakresie art. 62 ust. 1 pkt 1 lit.c oraz art. 62 ust. 1 pkt 5 lit. b.
 7. sprawdzenie Aktywnego Systemu Zabezpieczenia Instalacji Gazowej.
 8. sprawdzenie stanu złączy.
 9. sprawdzenie stanu zabezpieczeń palnika gazowego.
 10. sprawdzenie stanu układu automatyki, regulacja urządzeń automatyki palnikowej.
 11. sprawdzenie pracy silnika, napędu wentylatora.
 12. czyszczenie i konserwacja oraz regulacja palnika
 13. sprawdzenie i przegląd pomp obiegowych.

 

 1. Każdorazowo z wykonanych przeglądów Wykonawca sporządzi protokół, w którym musi znajdować się m.in. zapis: „Kocioł gazowy wraz z urządzeniami kotłowni po wykonanym przeglądzie dopuszcza się do eksploatacji”.
 2. Koszty ewentualnych napraw i materiałów użytych do remontów, nie objętych przedmiotem zamówienia ponosi Zamawiający.

Zadanie 2. Eksploatacja kotłowni gazowej przy ul. Pilskiej 30 w sezonie grzewczym 2019/2020

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na eksploatacji kotłowni gazowej należącej do MEC Sp. z o.o. w Szczecinku, mieszczącej się przy ul. Pilskiej 30:

Wykonawca zobowiązany będzie do:

 1. wykonania prób działania, konserwacji i regulacji urządzeń w stacji redukcyjno – pomiarowej  - po przejęciu kotłowni do eksploatacji,
 2. oględzin urządzeń stacji redukcyjno – pomiarowych gazu  – 1 raz na dwa tygodnie.
 3. utrzymania w ruchu urządzeń kotłowni gazowej w okresie trwania umowy
 4. powiadomienia kierownictwa MEC Sp. z o.o. w Szczecinku o wystąpieniu awarii kotłowni gazowej, oraz niezwłocznego jej usunięcia w ramach zawartej umowy. MEC Sp. z o.o. w Szczecinku pokrywa tylko koszty wymienionych części.
 5. prowadzenia eksploatacji kotłów zgodnie z obowiązującymi przepisami energetycznymi z  zachowaniem przepisów BHP i P.Poż.  Obsługa urządzeń powinna być prowadzona tylko przez osobę/y posiadającą/e odpowiednie kwalifikacje.
 6. całodobowej dyspozycji i posiadania telefonu komórkowego.
 7. utrzymywania temperatury wyjściowej zgodnie z opracowanymi grafikami temperatur.
 8. bieżącej konserwacji urządzeń znajdujących się w kotłowni.
 9. dokonania na koniec każdego miesiąca, odczytów produkcji energii cieplnej, energii elektrycznej, wody i gazu oraz przekazania do działów eksploatacji i marketingu.
 10. doprowadzenia obiektów po zakończeniu eksploatacji w/w kotłowni do stanu pierwotnego.

 

 1. Wymagane termin wykonania przedmiotu umowy:

 

Zadanie nr 1. (przegląd)                       -                       od 30 września do 11 października 2019 r.

Zadanie nr 2. (eksploatacja) - okres grzewczym:           od 30 września 2019 do 30 maja 2020 r.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu


O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie
w realizacji tożsamych zamówień objętych zapytaniem ofertowym. Ponadto posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i posiadającymi wymagane uprawnienia.

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą/osobami posiadającą/ymi m.in. np.:

 • świadectwo kwalifikacyjne D, gr.1 i 3 - uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru
 • świadectwo kwalifikacyjne E, gr 1 i 3 - uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji
 • uprawnienia serwisowe kotłów firmy VIESSMANN, palników firmy Giersch
  i Weishaupt.

 

 1. Oferta ma zawierać następujące dokumenty:

 

 1. Formularz propozycji cenowej wg załączonego wzoru stanowiącego zał. nr 1 do Zaproszenia wraz z kalkulacją stanowiącą załącznik nr 1a do oferty;

 

 

 

 1. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:

Cenę usługi należy obliczyć według indywidualnej wyceny Wykonawcy na podstawie opisu przedmiotu zamówienia i wymagań Zamawiającego określonych w Zaproszeniu.

W cenie oferty należy ująć wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia, wszystkie obowiązujące w Polsce podatki oraz wszelkie inne opłaty związane
z wykonywaniem usługi. Wszystkie ceny należy podać w walucie obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tj. PLN.

Zamawiający zastosował wynagrodzenie ryczałtowe.

 1. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze propozycji cenowej

  Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom
  i o najniższej cenie.
 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
 1. Propozycję cenową należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie;
 2. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Propozycja cenowa na usługę polegającą na wykonaniu przeglądu oraz eksploatacji kotłowni gazowych w MEC Sp. z o.o. w Szczecinku.
 3. Cena propozycji ma być podana cyfrowo i słownie;
 4. Propozycja ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.

 

 1. Miejsce i termin złożenia oferty/propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 19.09.2019. r., do godz. 14:30
w siedzibie, sekretariacie Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o, w Szczecinku.

 1. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest:


Ryszard Filip – Dyrektor ds. Technicznych, tel. 94 37 266 50,

e-mail: rfilip@mec-szczecinek.com.pl

Tomasz Siegert  - Specjalista ds. Remontów i Inwestycji, tel. 94 37 266 84,

e-mail: tsiegert@mec-szczecinek.com.pl

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w trybie zapytania
o cenę bez podania przyczyn.

Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z części przedmiotu zamówienia
dot. przeglądów kotłowni gazowych wyszczególnionych w załączniku nr 1a  bez podania przyczyn.

Data wprowadzenia: 2019-09-06 13:05


Dokumenty powiązane:

SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 1a
Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...