Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów preizolowanych.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:
Dostawę materiałów preizolowanych.


Wymagany termin realizacji zamówienia – od podpisania umowy do 30.06.2007 rok.

Specyfikację warunków zamówienia można odebrać w:
siedzibie zamawiającego:

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 81
78 - 400 Szczecinek

pokój nr 103
w godz. od 800 do 1100.

lub ze strony internetowej www.mec-szczecinek.com.pl

Osobami ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z oferentami są:

Wiesław Sikorski – Specjalista ds zaopatrzenia
Telefon (094) 37 438 66 w godzinach 8:00 do 15:00
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów preizolowanych wg wykazu zamawiającego.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

Oferty należy składać do dnia 07.05.2007 r. do godz. 1100 w sekretariacie:

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 81
78 - 400 Szczecinek

Publiczne otwarcie ofert nastąpi 07.05.2007 r. o godz. 1130 w pokoju nr 02.
Kwotę wadium należy wnieść w formie podanej w SWZ w wysokości: 5.000,00 zł. (pięć tysięcy złotych) do dnia 07.05.2007 do godz. 1100.

Kryteria oceny oferty.

Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie poniższych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania).


Nr Nazwa kryterium Waga Sposób punktowania
1. cena 100 100


Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia jest spełnienie warunków zawartych w formularzu ofertowym.

Oferenci pozostają związani z ofertą przez 30 dni od upływu terminu do składania ofert tj. do dnia 07.06.2007r.
 

Data wprowadzenia: 2011-10-07 21:16


Dokumenty powiązane:

Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...