Przetarg Dostawa nowego kotła wodnego wysokotemperaturowego z rusztem mechanicznym, płomienicowo – płomieniówkowego, trzyciągowego opalanego miałem węgla kamiennego o mocy nominalnej 4,6 MW

S P E C Y F I K A C J A

Warunków Zamówienia w trybie przetargu ograniczonego

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wewnętrznym Regulaminem Postępowania Przetargowego na udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez

Miejską Energetykę Cieplną Spółka z o.o w Szczecinku

I. Zamawiający:

Miejska Energetyka Cieplna Spółką z o.o. z siedzibą w Szczecinku ul. Armii Krajowej 81, o kapitale zakładowym 10 723 700 zł, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000030684.

II. Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa nowego kotła wodnego wysokotemperaturowego z rusztem mechanicznym, płomienicowo – płomieniówkowego, trzyciągowego opalanego miałem węgla kamiennego o mocy nominalnej 4,6 MW z dostawą loco kotłownia „Browarowa” MEC Sp. z o.o. w Szczecinku.

1.       Podstawowe dane techniczne kotła:

a.           Wydajność nominalna kotła               -    4,6 MW.

b.           Maksymalne ciśnienie robocze          -       do 0,8 MPa.

c.           Nominalne parametry wody               -       70/150º C.

d.           Sprawność kotła                               -       78 %.

                          przy opale o parametrach:

- maksymalna wartość opałowa - 23 000 kJ/kg,

- zawartość popiołu - 15 – 18 %,

- zawartość wilgoci - 12 – 15 %,

- wymiar ziarna - 10 – 0 ,

- zawartość części lotnych - 28 – 35 %,

- zawartość nadziarna     -     do 12 %.

2.      Wyposażenie kotła:

2.1.   Kocioł z izolacją i opancerzeniem z blachy aluminiowej, z pomostem obsługi kotła, posadowiony na wzmocnionej ramie.

2.2.   Ruszt mechaniczny wraz z napędem NB-250 – ruszt z pokładem chromowym.

2.3.   Instalacja powietrza podmuchowego z wentylatorem (z klapą regulacyjną).

2.4.   Kolektor zasilający zimnej i wylotowy gorącej wody Dn 250.

2.5.   Aparatura kontrolno – pomiarowa kotła (szczegółowo opisana poniżej).

2.6.   Dokumentacja techniczna kotła:

-   wytyczne montażowe kotła i rusztu,

-  paszport kotła,

-   dokumentacja techniczno – ruchowa kotła, rusztu i pozostałych urządzeń.

3.           Wyposażenie kotła w Aparaturę Kontrolno Pomiarową i automatykę:

3.1. Opomiarowanie kotła:

3.1.1.      automatyka zabezpieczająca wg wymagań dyrektywy 97/23/WEkat. IV:

- od maksymalnej temperatury wody wylotowej,

- od maksymalnego i minimalnego ciśnienia wody wylotowej,

- od awarii wentylatora wyciągowego spalin,

- od minimalnego przepływu wody przez kocioł,

3.1.2.      pomiary miejscowe:         

- temperatura wody zasilającej,

- temperatura wody wylotowej,

- ciśnienie wody zasilającej,

- ciśnienie wody wylotowej,

3.1.3.      pomiary zdalne:

- temperatura wody wlotowej,

- temperatura wody wylotowej,

- temperatura spalin wylotowych,

- ciśnienie wody wlotowej

- ciśnienie wody wylotowej,

- podciśnienia w komorze paleniskowej

- przepływ przez kocioł mierzony przepływomierzem ultradźwiękowym firmy Kamstrup,

         3.1.4.  obwody siłowe (falowniki Danfoss, IP 54 z filtrem RFI):

- sterowanie wentylatorem wyciągu spalin (falownik Danfoss),

- sterowanie wentylatorem podmuchowym (falownik Danfoss),

- sterowanie napędem rusztu (falownik Danfoss),

3.2.Wyposażenie szafy AKPiA kotła:

Szafa sterownicza o wymiarach około 800x1800x400 (w przypadku braku możliwości umieszczenia urządzeń dopuszcza się szafę o innych wymiarach w uzgodnieniu z Zamawiającym) wolnostojącaz następującymi funkcjami:

3.2.1.  zasilenie napędów poprzez przetwornice częstotliwości Danfoss:

a. rusztu,

b. wentylatora podmuchowego,

c. wentylatora wyciągowego,

3.1.2.      ręczne sterowanie z poziomu szafy poszczególnymi napędami w tym zadawanie prędkości obrotowej,

3.1.3.      układ automatycznej regulacji podciśnienia w kotle (wysterowanie falownika wentylatora wyciągowego spalin sygnałem z przetwornika podciśnienia),

3.1.4.      wyświetlanie wszystkich pomiarów zdalnych na miernikach tablicowych firmy LUMEL,

         3.2.5.  wyświetlenie obrotów napędów na szafie,

         3.2.6.  wyświetlanie wszystkich pomiarów na miernikach tablicowych na szafie,

         3.2.7.  sygnalizacja optyczna i akustyczna stanów alarmowych,

3.2.8.  kontrola obrotów i sygnalizacja zatrzymania rusztu.

3.3. Montaż i uruchomienie AKPiA na obiekcie Zamawiającego przez Dostawcę.

3.4. Dokumentacja techniczna AKPiA.

4.            Gabaryty kotła:

4.1.      Długość                                        -          max  6500 mm

4.2.      Szerokość kotła z drabinkami         -          max  4400 mm

4.3.      Wysokość kotła z pomostem          -          max  5000 mm

5.            Wymagania dodatkowe:  

5.1.      Gwarancja na kocioł 36 miesięcy, na ruszt i pozostałe urządzenia gwarancja danego producenta, ale nie mniej niż 12 miesięcy.

5.2.      Transport kotła loco MEC Sp. z o.o. Szczecinek - Kotłownia „Browarowa”,
ul. Cieślaka 7.

5.3.      Nadzór nad montażem i uruchomienie kotła przez Dostawcę:

  5.3.1. rozruch na zimno i gorąco,

  5.3.2. przeprowadzenie 72 godz. ruchu próbnego kotła,

  5.3.3.wykonanie pomiarów eksploatacyjnych kotła po montażu wraz  opracowaniem  dokumentacji pomiarów eksploatacyjnych,

  5.3.4. wyznaczenie parametrów pracy kotła,

  5.3.5.wykonanie bilansu energetycznego kotła wraz z wyznaczeniem sprawności kotła.

6.            Kocioł powinien spełniać wymogi podane w rozporządzeniu Ministra Środowiska
z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U.
Nr 260 poz. 2181 z p. zm).

7.            Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.

8.            Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

III. Opis sposobu przygotowania oferty.

1.        Oferenci przedstawiają ofertę zgodnie z wymogami określonymi w Warunkach Specyfikacji Warunków Zamówienia.

2.        Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3.        Ofertę należy przygotować pisemnie w języku polskim.

4.        Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

5.        W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów wspólnie, ofertę oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania każdego
z podmiotów.

6.        Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

7.        Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.

8.        Każdy oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.

9.        Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

10.    Oferty składa się w jednym egzemplarzu.  

11.    Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu.

12.    Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres:

 

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o

78-400 Szczecinek

ul. Armii Krajowej 81

oraz oznakowanie następujące: „Dostawa kotła” opatrzoną nazwą i dokładnym adresem oferenta.

IV. Warunki wymagane od oferentów ubiegających się o zamówienie.

O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

1.       Posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami.

2.       Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

3.       Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracowników zdolnych do wykonania danego zadania.

4.       Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5.       Dostawca powinien przedstawić następujące certyfikaty i dokumenty od producenta kotła:

5.1. ISO 9001- w zakresie projektowania, produkcji oraz montażu kotłów wodnych.

5.2. Certyfikat UDT:

5.2.1.      uprawniający producenta kotłów wodnych do ich wytwarzania,

5.2.2.      uprawniający producenta kotłów wodnych do ich modernizacji,

5.2.3.      uprawniający producenta kotłów wodnych do ich naprawy.

5.3. Certyfikat upoważniający producenta do oznakowania urządzeń ciśnieniowych,  które wytwarza znakiem CE.

5.4. Certyfikat Instytutu Spawalnictwa.

5.5. Dokument stwierdzający, że producent kotła w ciągu ostatnich 5-lat wykonał minimum 10 kotłów o zbliżonej mocy 4,0 - 5,0 MW (wykaz wykonanych kotłów
z lokalizacją).

Powyższe certyfikaty i dokumenty powinny być dołączone do oferty w formie kserokopii.

6. Kapitał zakładowy minimum 100.000 PLN.

V. Dokumenty bezwzględnie wymagane (brak któregokolwiek z poniższych dokumentów spowoduje wykluczenie oferenta).

1.        Wypełniony i podpisany formularz ofertowy.

2.        Dowód wniesienia wadium – kopia.

3.        Oryginał lub kserokopia, poświadczenia przez oferenta za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

4.        Oryginał lub kserokopia poświadczona przez oferenta za zgodność z oryginałem aktualnego zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego.

5.        Oryginał lub kserokopia poświadczona przez oferenta za zgodność z oryginałem aktualnego zaświadczenia z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zgoda na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu ZUS.

6.        Oryginał lub kserokopia poświadczona przez oferenta za zgodność z oryginałem, bilansu oraz rachunku zysków i strat za lata 2004-2006, a w przypadku oferentów niezobowiązanych do sporządzania bilansu – informacji określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności ogółem.

7.        W przypadku, kiedy kilka podmiotów składa ofertę wspólnie, do oferty należy załączyć dokumenty wystawione indywidualnie na każdy z podmiotów oraz dokumenty, które muszą być podpisane (pod rygorem odrzucenia oferty) przez osoby uprawnione do reprezentowania wszystkich podmiotów.

VI. Termin realizacji zamówienia.

Wymagany termin wykonania zamówienia, od podpisania umowy do dnia 31.07.2008 roku, w/w termin obejmuje 14 dniowy czas montażu przez Zamawiającego dostarczonego przez Dostawcę kotła .

 

VII. Kryteria oceny oferty.

Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie poniższych kryteriów:

a.      cena – 80 %,

b.      ilość dostarczonych przez Dostawcę kotłów o podobnej mocy 4,0 – 5,5 MW - 10%,

c.       referencje – 10%,

VIII. Termin i miejsce składania ofert.

Oferty należy składać do dnia 05.02.2008 roku do godz. 11:00 w:

Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółce z o.o.

78-400 Szczecinek

ul. Armii Krajowej 81

Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom bez otwierania.

IX. Wadium.

1.        Ustala się wadium w wysokości: 20.000,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

2.        Oferent wnosi wadium w jednej z poniżej podanych form do dnia 05.02.2008 roku do godziny 12:00:

a.       w pieniądzu na konto PKO BP S.A. I/Oddz. Koszalin nr 78 1020 2791 0000 7102 009 8277

b.       bankowych poręczeń i gwarancji bezwarunkowych,

3.        Zwrot wadium nastąpi, jeżeli zaistnieje jedna z poniższych okoliczności:

a.       upłynął termin związania ofertą,

b.       zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

c.       Zamawiający unieważnił przetarg,

4.        Oferent traci wadium, jeżeli:

a.       odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

b.       odmówi wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c.       zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy oferenta,

d.       przedstawił w ofercie dane nieprawdziwe,

X. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, od oferenta, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy w wysokości: 5% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy w jednej z następujących form:

 

a.       w pieniądzu na konto PKO BP S.A I/Oddz. Koszalin nr 78 1020 2791 0000 7102 009 8277

b.       bankowych poręczeń i gwarancji bezwarunkowych.

2.     Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w dwóch ratach:

a. 50% po upływie 18 miesięcy od daty końcowego odbioru,

b. 50% po upływie 36 miesięcy od daty końcowego odbioru,

XI. Termin związania ofertą.

Oferenci pozostają związani z ofertą przez 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

 

XII. Tryb udzielania wyjaśnień.

Każdy oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji warunków zamówienia.

Pytania oferentów muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres Zamawiającego,

Faks: (094) – 37 412 73 lub e-mailem:

zglen@mec-szczecinek.com.pl       lub      rfilip@mec-szczecinek.com.pl.

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło do Zamawiającego na mniej niż 7-dni przed upływem terminu składania ofert.

Osobą ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z oferentami jest:

p. Zbigniew Gleń

Tel. (094)-37 438 66 w godzinach 8:00 do 11:00

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wykonawców.

XIII. Otwarcie ofert.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 05.02.2008 roku o godz. 12:00 w :

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o

78-400 Szczecinek

ul. Armii Krajowej 81

      pokój 02

Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert Zamawiający podaje:

a.       nazwę i siedzibę oferenta, którego oferenta jest otwierana,

b.       cenę,

c.       termin wykonania zamówienia,

d.       okres gwarancji,

e.       warunki płatności.

Następnie odbędzie się ocena ofert.

 

XIV. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

XV. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą prowadzone będą w prawnych środkach płatniczych obowiązujących na terenie RP - PLN (złoty).

 

XVI. Tryb ogłoszenia wyników przetargu.

 

1.        Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą.

2.       Wyniki postępowania zostaną ogłoszone w siedzibie Zamawiającego, niezależnie od ogłoszenia wyników o wyborze oferty zostaną powiadomieni pisemnie wszyscy oferenci.

3.        Wybrany oferent poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy.

Załączniki:

Nr 1. Formularz ofertowy.

Nr 2. Wzór umowy.

Szczecinek 10.01.2008.

Data wprowadzenia: 2011-10-07 22:20


Dokumenty powiązane:

Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...