Przetarg w trybie zapytania o cenę na dostawę środków czystości BHP

 

OGŁOSZENIE 
 PRZETARG W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ

 

1. Przedmiot zamówienia:

  • Dostawa środków czystości BHP (wg formularza ofertowego) 

2. Wymagania minimalne: Cena.

3. Opis sposobu przygotowania oferty.

1.        Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2.        Formularz ofertowy do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej.

3.        Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

4.       W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów wspólnie, ofertę oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania każdego z podmiotów.

5.      Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

6.        Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.

7.        Każdy oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.

8.  Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

9.        Oferty składa się w jednym egzemplarzu, w sekretariacie.   

10.    Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres:

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o

78-400 Szczecinek

ul. Armii Krajowej 81

 

    oraz oznakowanie następujące: „ŚRODKI CZYSTOŚCI BHP” opatrzoną nazwą i dokładnym adresem oferenta.

 

4. Termin składania ofert do 04.03.2010 roku.

5. Termin realizacji zadania do 31.12.2010 rok.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

                                    osoba do kontaktu:
                                    Zbigniew Ulański
                                    tel. 728 922 125           

Data wprowadzenia: 2011-10-10 21:08


Dokumenty powiązane:

Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...