Przetarg w trybie zapytania o cenę na dostawę tonerów i tuszy

OGŁOSZENIE
PRZETARG W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ

 

 

1. Przedmiot zamówienia:

 

Dostawa tonerów i tuszy do drukarek (wg formularza ofertowego)

2. Wymagania minimalne: Cena.

 

3. Opis sposobu przygotowania oferty.

1.        Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

2.        Formularz ofertowy do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej.

3.        Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

 

4.       W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów wspólnie, ofertę oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania każdego z podmiotów.

5.      Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

 

6.        Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.

7.        Każdy oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.

 

8.  Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

9.        Oferty składa się w jednym egzemplarzu, w sekretariacie.  

 

10.    Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres:

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o

 

78-400 Szczecinek

ul. Armii Krajowej 81

 

 

    oraz oznakowanie następujące: „OFERTA-TONERY I TUSZE” opatrzoną nazwą i dokładnym adresem oferenta.

 

 

4. Termin składania ofert do 23.10.2009 roku.

 

5. Termin realizacji zadania do 31.10.2010 rok.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

                                    osoba do kontaktu:
                                    Zbigniew Ulański
                                    tel. 728 922 125          

 

Data wprowadzenia: 2011-10-09 22:11


Dokumenty powiązane:

Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...