Dostawa i montaż nowej instalacji (przenośnika taśmowego) układu nawęglania

Dostawa i montaż nowej instalacji (przenośnika taśmowego) układu nawęglania w Kotłowni Rejonowej KR-II 
przy ul. Sikorskiego 28 w Szczecinku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
ZAMAWIAJĄCY
1) NAZWA I ADRES: 
MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA z o. o.
reprezentowana przez p. Marka Szabałowskiego – Prezesa Zarządu
ul. Armii Krajowej 81
78 - 400 SZCZECINEK
tel. 94 372-66-50, fax 94 372-66-59
e-mail: mec@mec-szczecinek.com.pl
województwo zachodniopomorskie, powiat szczecinecki
Nr KRS: 0000030684, NIP: PL 673-000-59-70, REGON: P-330031628
Adres strony internetowej zamawiającego: www.mec-szczecinek.com.pl
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa i montaż nowej instalacji (przenośnika taśmowego) układu nawęglania w Kotłowni Rejonowej KR-II 
przy ul. Sikorskiego 28 w Szczecinku
2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są:
1. Roboty przygotowawcze wraz z organizacją placu budowy i zaplecza,
2. Roboty demontażowe istniejącej instalacji (przenośnika) nawęglania,
3. Kompletacja dostaw.
4. Montaż instalacji (przenośnika taśmowego) na obiekcie wraz z jej uruchomieniem, badaniami, próbami i odbiorami,
5. Roboty związane z uporządkowaniem placu budowy
Wymagania dotyczące dostawy instalacji nawęglania:
1. Dostawca instalacji wykona i dostarczy dokumentację techniczną oraz AKPiA wraz z niezbędnymi uzgodnieniami (3 egz.) dla instalacji nawęglania objętej przedmiotem zamówienia wraz z instrukcją obsługi i eksploatacji.
2. Rodzaj taśmy przenosnika
taśma o wytrzymałości na rozciąganie w kierunku podłużnym 800 kN/m
gatunek taśmy – pierwszy
liczba przekładek – 4
grubość okładek 3 + 2
3. Bęben napędowy ogumowany na obudowach łożyskowych SNH
4. Bęben napinający gładki na obudowach łożyskowych SNH
5. Pomost obsługowy jednostronny o szerokości min 600 mm.
6. Wyłączniki bezpieczeństwa linkowe po stronie pomostu obsługowego
7. Konstrukcja ramy - kratownica z kształtowników na podporach
8. Układ krążników nieckowy (trójkrążnikowy):
górne gładkie, w rozstawie max 1000 mm, 
dolne tarczowe w rozstawie max 3000 mm.
pod zasypem i zsypem zagęszczone - montowane w układzie płaskim,
9. Zasyp opału w części zasypowej przesuwany wyciągarką
10. Osłony na całej zewnętrznej części przenośnika taśmowego
11. Osłony BHP na bębnach i krążnikach dolnych
12. Skrobak taśmy zewnętrzny gumowy listwowy
13. Skrobak taśmy wewnętrzny gumowy
14. Zabezpieczenie antykorozyjne:
farba podkładowa - epoksydowa
farba nawierzchniowa - poliuretan wg uzgodnionego z inwestorem RAL
15. Kosz zasypowy o pojemności ok. 5 m3
16. Gwarancja: 24 miesiące
4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II. TERMIN WYKONANIA:  
1) Rozpoczęcie wykonywania przedmiotu zamówienia – od dnia zawarcia umowy;
2) Rozpoczęcie montażu instalacji – od dnia 20.06.2016 roku. 
3) Wymagany termin dostawy kompletnej instalacji nawęglania loco kotłownia KR-II w Szczecinku – do dnia 29.07.2016 roku.
4) Wymagany termin wykonania zamówienia: do 19.08.2016 roku.
WADIUM
Wysokość wadium ustala się w kwocie 5000,00 złotych; słownie: pięć  tysięcy złotych.
PROCEDURA
1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA - przetarg nieograniczony.
1. Zamówienie jest zamówieniem sektorowym udzielanym w celu wykonywania następującego rodzaju działalności: tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją, przesyłaniem i dystrybucją ciepła, dostarczania ciepła do takich sieci oraz kierowania takimi sieciami.
2. Do udzielenia zamówienia sektorowego, którego równowartość w złotych nie przekracza kwoty 400.000 euro dla dostaw lub usług oraz 5.000.000 euro dla robót budowlanych ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.
3. Wobec powyższego, postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Postępowania Przetargowego na usługi, dostawy i roboty budowlane w MEC Sp. z o.o. 
w Szczecinku 
4. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
2) KRYTERIA OCENY OFERT: 
Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie poniższych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania).
Nr           Nazwa kryterium                     Waga                          Sposób punktowania
 1                 cena                            100                          100               
3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
4.1) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA z o. o.
ul. Armii Krajowej 81
78 - 400 SZCZECINEK
tel. 94 372-66-79, fax 94 372-66-59
p. Paweł Jawtoszuk.
4.2) Termin i miejsce składania ofert
1. Miejsce składania ofert - sekretariat MEC Sp. z o.o. w Szczecinku, ul. Armii Krajowej 81,
2. Termin - do dnia 18.05.2016 roku, do godziny 1100 
3. Oferty złożone po terminie nie będą oceniane. 
 

Data wprowadzenia: 2016-04-28 10:55


Dokumenty powiązane:

Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...