Wykonanie prac konserwacyjno – remontowych dwóch kominów w obiektach MEC Sp. z o.o. w Szczecinku

Wykonanie prac konserwacyjno – remontowych dwóch kominów w obiektach MEC Sp. z o.o. w Szczecinku

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

 

 1. Zamówienie jest zamówieniem sektorowym
 2. Do udzielenia zamówienia sektorowego, którego równowartość w złotych nie przekracza kwoty 418.000 euro dla dostaw lub usług ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.
 3. Wobec powyższego postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin Postępowania Przetargowego na usługi, dostawy i roboty budowlane w MEC Sp. z o.o. w Szczecinku
 4. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania o cenę.

 

 1. Dane dotyczące Zamawiającego: 

 

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o w Szczecinku

78-400 Szczecinek

ul. Armii Krajowej 81

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwacyjno – remontowych dwóch kominów w obiektach MEC Sp. z o.o. w Szczecinku

Zakres  prac konserwacyjno-remontowych.

 • Komin na obiekcie przy ul. Kołobrzeskiej w Szczecinku

Należy wykonać prace zgodnie z punktami 7.9. i 8.1.3 orzeczenia technicznego (prace zawarte w  punkcie 7.4 wykonamy we własnym zakresie).

Powyższą treść zastępuje się zapisem (zmiana nastąpiła w dniu 30.09.2020 r., w związku z błędnym zapisem)

Należy wykonać prace zgodnie z punktami 7.9. i 8.1.1 orzeczenia technicznego (prace zawarte w  punkcie 7.4 wykonamy we własnym zakresie).

 • Komin na obiekcie przy ul. Sikorskiego 28  w Szczecinku

Należy wykonać prace zgodnie z punktami 7.3. i 7.4 orzeczenia technicznego.

 

 1. Termin realizacji zadania:   od dnia podpisania umowy do 30.10.2020 roku

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu


O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie
w realizacji tożsamych zamówień objętych zapytaniem ofertowym. Ponadto posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Udzielą gwarancji na okres min.12 miesięcy.

 

 1. Oferta ma zawierać następujące dokumenty:

 

 1. Formularz propozycji cenowej wg załączonego wzoru stanowiącego zał. nr 1 do Zaproszenia

 

 1. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:

Cenę usługi należy obliczyć według indywidualnej wyceny Wykonawcy na podstawie opisu przedmiotu zamówienia i wymagań Zamawiającego określonych w Zaproszeniu.

W cenie oferty należy ująć wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia, wszystkie obowiązujące w Polsce podatki oraz wszelkie inne opłaty związane
z wykonywaniem usługi. Wszystkie ceny należy podać w walucie obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tj. PLN.

Zamawiający zastosował wynagrodzenie ryczałtowe.

 1. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze propozycji cenowej

  Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom
  i o najniższej cenie.

 

 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

 

 1. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 2. Propozycję cenową należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie;
 3. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Propozycja cenowa na wykonanie prac konserwacyjno-remontowych dwóch kominów.
 4. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
 5. Cena propozycji ma być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT.
 6. Propozycja ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.

 

 1. Miejsce i termin złożenia oferty/propozycji cenowej:


Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 9.10.2020. r., do godz. 13:00
w siedzibie, sekretariacie Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o, w Szczecinku.

 

 1. Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentem jest:


Ryszard Filip          –          Dyrektor ds. Technicznych, tel. 94 37 266 50, 607 287 605

e-mail: mec@mec-szczecinek.com.pl

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w trybie zapytania
o cenę bez podania przyczyn.

Data wprowadzenia: 2020-09-25 13:02


Dokumenty powiązane:

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Orzeczenie techniczne - Komin Kołobrzeska - fragment
Orzeczenie techniczne - Komin Sikorskiego 28 - fragment
Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...