PRZETARG NIEOGRANICZONY NA „ZAKUP I DOSTAWĘ KOPARKO-ŁADOWARKI”.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA  „ZAKUP I DOSTAWĘ KOPARKO-ŁADOWARKI”.

I.      Nazwa oraz adres Zamawiającego

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o

78-400 Szczecinek

ul. Armii Krajowej 81

II.    Tryb udzielania zamówienia

  1. Zamówienie jest zamówieniem sektorowym udzielanym w celu wykonywania następującego rodzaju działalności: tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją, przesyłaniem i dystrybucją ciepła, dostarczania ciepła do takich sieci oraz kierowania takimi sieciami.
  2. Do udzielenia zamówienia sektorowego, którego równowartość w złotych nie przekracza kwoty 418.000 euro dla dostaw lub usług oraz 5.225.000 euro dla robót budowlanych ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.
  3. Wobec powyższego postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Postępowania Przetargowego na usługi, dostawy i roboty budowlane w MEC Szczecinek Sp. z o.o.
  4. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

III.  Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest „zakup i dostawa koparko-ładowarki” zgodnie ze specyfikacją SIWZ.

IV.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

  1. Miejsce i termin składania ofert:

a.   miejsce       - sekretariat MEC Sp. z o.o. w Szczecinku, ul. Armii Krajowej 81 

b.   termin         - do dnia 13.08.2020 r.  do godziny 1100

  1. Miejsce i termin otwarcia  ofert:

a.   miejsce       -  MEC Sp. z o.o. w Szczecinku, ul. Armii Krajowej 81 – pokój 114

b.   termin         - 13.08.2020 r.  o godzinie 1115

  1. Podczas otwarcia ofert zostaną ogłoszone:

- nazwy i adresy oferentów;

- ceny netto;

  1. Informacje ogłaszane w trakcie otwarcia ofert zostaną doręczone oferentom nieobecnym, jednak wyłącznie na ich pisemny wniosek.
  2. O wyniku postępowania wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie.
  3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania

    V.  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.

Data wprowadzenia: 2020-07-30 09:51


Dokumenty powiązane:

Specyfikacja
Formularz ofertowy
Oświadczenie o akceptacji projektu umowy
Projekt umowy
Zobowiązanie do usług serwisowych
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2.
Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...