Przygotowanie studium wykonalności i analizy opłacalności budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy 99 kW na obiekcie KR-1 przy ul. Kołobrzeska w Szczecinku

Przygotowanie studium wykonalności i analizy opłacalności budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy 99 kW na obiekcie KR-1 przy
ul. Kołobrzeska w Szczecinku

OGŁOSZENIE PPRZETARG W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ

ZAMAWIAJĄCY

1) NAZWA I ADRES:

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA z o. o.
reprezentowana przez p. Marka Szabałowskiego – Prezesa Zarządu
ul. Armii Krajowej 81
78 - 400 SZCZECINEK
tel. 94 372-66-50, fax 94 372-66-59
e-mail: mec@mec-szczecinek.com.pl
województwo zachodniopomorskie, powiat szczecinecki
Nr KRS: 0000030684, NIP: PL 673-000-59-70, REGON: P-330031628
Adres strony internetowej zamawiającego: www.mec-szczecinek.com.pl
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przygotowanie studium wykonalności i analizy opłacalności budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy 99 kW na obiekcie KR-1 przy ul. Kołobrzeska w Szczecinku

2) Rodzaj zamówienia: usługi.
3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie studium wykonalności i analizy opłacalności elektrowni fotowoltaicznej o mocy 99 kW na obiekcie KR-1 przy ul. Kołobrzeska w Szczecinku. W skład opracowania studium wchodzi:
1) Opracowanie techniczne, uwzględniające dobór najkorzystniejszych komponentów całego systemu
2) Analizę lokalizacji – wynik pomiarów terenowych
3) Analizę produkcji energii elektrycznej
4) Opracowanie ekonomiczne
5) Symulację pracy systemu wraz z analizą produkcji i analizą zacienienia.
(Symulacja systemów PV powinna być wykonana za pomocą profesjonalnego oprogramowania i danych meteorologicznych z aktualnej bazy meteorologicznej).
6) Nakłady, oraz procedura wykonania dokumentacji budowlanej wraz z wszystkimi uzgodnieniami, pozwoleniami i koncesjami wymaganymi przy tego typu inwestycji.
7) Całkowite nakłady inwestycyjne na realizację powyższego zadania w trybie on – grid.
8) Wnioski i rekomendacje.

Opracowanie studium należy wykonać na podstawie rzeczywistych pomiarów terenowych. Do opracowania należy załączyć dokumentację fotograficzną ( zdjęcie przyłącza kablowego/stacji transformatorowej, zdjęcie panoramiczne z miejsca posadowienia systemu, zdjęcia z każdego punktu pomiaru zacienienia z naniesionymi ścieżkami słonecznymi dla każdego miesiąca półrocza oraz podziałką godzinową.

4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II. TERMIN WYKONANIA: 60 dni od dnia podpisania umowy

WADIUM
Wysokość wadium ustala się w kwocie 2000 złotych; słownie: dwa tysiące złotych.

PROCEDURA
1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA - przetarg w trybie zapytania o cenę.

2) KRYTERIA OCENY OFERT:
• Cena wykonania zamówienia – 100 %

3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

4.1) Formularz ofertowy, SIWZ i inne niezbędne dokumenty można uzyskać pod adresem:

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA z o. o.
ul. Armii Krajowej 81
78 - 400 SZCZECINEK
tel. 94 372-66-50, fax 94 372-66-59
p. Jawtoszuk Paweł.
lub drogą elektroniczną po skontaktowaniu się z osobą prowadzącą:
Osobą ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z oferentami jest Paweł Jawtoszuk
(telefon do kontaktu 662-211-473, adres email: pjawtoszuk@mec-szczecinek.com.pl)

4.2) Termin składania ofert:

1. Oferty należy składać do dnia 03.06.2013 r. do godziny 15:00 w sekretariacie MEC Sp. z o. o. w Szczecinku.
2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 04.06.2013 r. o godzinie 08:00 w MEC Sp. z o.o. w Szczecinku

4.3) Termin realizacji zadania:
Do 60 dni od dnia podpisania umowy.

Data wprowadzenia: 2013-05-07 13:50


Dokumenty powiązane:

Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...