Modernizacja kotła typu WR-5

Modernizacja (przebudowa)kotła typu WR-5 w Kotłowni Rejonowej KR-II przy ul. Sikorskiego 28 w Szczecinku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Numer ogłoszenia: 12280 - 2011; data zamieszczenia: 25.01.2011

ZAMAWIAJĄCY
1) NAZWA I ADRES:
MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA z o. o.
ul. Armii Krajowej 81
78 - 400 SZCZECINEK
tel. 94 372-66-50, fax 94 372-66-59
województwo zachodniopomorskie, powiat szczecinecki
e-mail: mec@mec-szczecinek.com.pl
Adres strony internetowej zamawiającego: www.mec-szczecinek.com.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja kotła typu WR-5 w Kotłowni Rejonowej KR-II
przy ul. Sikorskiego 28 w Szczecinku.
2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej modernizacji (przebudowy) kotła węglowego typu WR - 5 na kocioł w technologii ścian szczelnych, w Kotłowni Rejonowej KR-II przy ul. Sikorskiego 28 w Szczecinku. Modernizacja obejmuje prawie wszystkie elementy i układy funkcjonowania kotła wraz z rozszerzeniem jego funkcji. Modernizacja (przebudowa) obejmuje elementy kotła mechaniczne, elektryczne, automatykę sterowania i wizualizację pracy kotła. W zakres prac modernizacyjnych wchodzi również wykonanie nowej AKPiA, nowego układu odpylania, wykonanie prób i rozruchu kotła na zimno i gorąco oraz odbiór przez UDT. Szczegółowy zakres wykonania modernizacji zawiera załącznik nr 7 SIWZ.
4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.12.00-3, 45.31.10.00-0, 45.11.13.00-1, 44.62.12.20-7.
6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II. TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2011 r.INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
1) WADIUM
Wysokość wadium ustala się w kwocie 50.000 złotych; słownie : pięćdziesiąt tysięcy złotych.
2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikają informacje potwierdzające spełnianie warunków. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia -nie spełnia.
3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikają informacje potwierdzające spełnianie warunków. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.
3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikają informacje potwierdzające spełnianie warunków. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.
3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikają informacje potwierdzające spełnianie warunków. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia -nie spełnia.
3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikają informacje potwierdzające spełnianie warunków. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.
4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
• wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówieniaWykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu
na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
• zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym
6) INNE DOKUMENTY
• Formularz ofertowy - OFERTA.
• Kalkulacja (kosztorys) wykonania zamówienia.
• W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie -pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
• Oświadczenia o:
a) udzieleniu na wykonany przedmiot zamówienia rękojmi za wady na okres 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego, a na zainstalowane urządzenia gwarancji zgodnie z gwarancją udzielaną przez producenta lub dostawcę od daty odbioru końcowego, ale nie krócej niż 36 miesięcy,
b) zobowiązaniu do uporządkowania terenu po zakończeniu prac,
• Kopia dowodu wniesienia wadium.
• Wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza zlecić do wykonania podwykonawcom.
• Świadectwa kwalifikacyjne osób wymienionych w wykazie osób (pkt. 1 ppkt. 6 SIWZ) wydane zgodnie z Rozporządzeniem MGPiPS z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, sieci i instalacji.
• Szczegółowy opis techniczny wraz ze schematami oferowanego rozwiązania modernizacji kotła.
7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

PROCEDURA
1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA - przetarg nieograniczony.
2) KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena.
3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
4.1) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA z o. o.
ul. Armii Krajowej 81
78 - 400 SZCZECINEK
tel. 94 372-66-50, fax 94 372-66-59
p. Zbigniew Gleń.
4.2)  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
22.02.2011 godzina 10:00,
miejsce:
MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA z o. o.
ul. Armii Krajowej 81
78 - 400 SZCZECINEK
(sekretariat)
4.3)  Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Data wprowadzenia: 2011-10-16 21:12


Dokumenty powiązane:

Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...