Modernizacja kotła WR-10 oraz układu hydraulicznego w Kotłowni Rejonowej KR-I przy ul. Kołobrzeskiej w Szczecinku

------------------------------------------------  UWAGA! ---------------------------------------
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 20 GRUDZIEŃ 2017 GODZ. 11:00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia sektorowego.
 
ZAMAWIAJĄCY
 
1) NAZWA I ADRES: 
 
                                MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA z o. o.
                                                           ul. Armii Krajowej 81
                                                       78 - 400 SZCZECINEK
                                             tel. 94 372-66-50, fax 94 372-66-59
                                 województwo zachodniopomorskie, powiat szczecinecki
                                                e-mail: mec@mec-szczecinek.com.pl
                            Adres strony internetowej zamawiającego: www.mec-szczecinek.com.pl
 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
 
                           Modernizacja kotła WR-10 oraz układu hydraulicznego 
                  w Kotłowni Rejonowej KR-I przy ul. Kołobrzeskiej w Szczecinku.
 
2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
 
3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
 
Przedmiotem zamówienia jest:
 
Zadanie nr 1
 
Zaprojektowanie i wykonanie kompleksowej modernizacji (przebudowy) kotła węglowego typu WR – 10 na kocioł w technologii ścian szczelnych, w Kotłowni Rejonowej KR-I przy ul. Kołobrzeskiej w Szczecinku. Modernizacja obejmuje wszystkie elementy i układy funkcjonowania kotła wraz z rozszerzeniem jego funkcji. Modernizacja (przebudowa) obejmuje elementy kotła mechaniczne, elektryczne, automatykę sterowania i wizualizację pracy kotła. W zakres prac modernizacyjnych wchodzi również wykonanie nowej AKPiA, wykonanie prób i rozruchu kotła na zimno i gorąco oraz odbiór przez UDT. Szczegółowy zakres wykonania modernizacji zawiera załącznik nr 7 niniejszej specyfikacji.
 
Zadanie nr 2
 
Zaprojektowanie i wykonanie kompleksowej modernizacji (przebudowy) układu hydraulicznego polegającego na rozdzieleniu obiegu pomp sieciowych i kotłowych w Kotłowni Rejonowej KR-I przy ul. Kołobrzeskiej w Szczecinku, z możliwością zadania i utrzymania temperatury wyjściowej z ciepłowni oraz zadania i utrzymania ciśnienia dyspozycyjnego na wyjściu z ciepłowni. Szczegółowy zakres wykonania modernizacji zawiera załącznik nr 7 niniejszej specyfikacji.
 
4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
 
5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
 
6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II. TERMIN WYKONANIA: 
 
Termin realizacji zadania nr 1:
 
1) rozpoczęcie wykonywania przedmiotu zamówienia – od dnia zawarcia umowy;
 
2) rozpoczęcie prac modernizacyjnych na kotle WR-10 na kotłowni KR-I przy ul. Kołobrzeskiej  w Szczecinku – nie wcześniej niż 03.04.2018 r. (z uwagi na pracę kotła)
 
3) zakończenie wykonywania przedmiotu zamówienia obejmującego wykonanie prac modernizacyjnych – do dnia 15.09.2018 r.
 
4) zakończenie odbiorów i rozruchu kotła, przekazanie do eksploatacji – do dnia 30.09.2018 r.
 
5) odbiór końcowy po uzyskaniu pozytywnego wyniku sprawności kotła  – do dnia 15.11.2018 r. 
 
Termin realizacji zadania nr 2:
 
1) rozpoczęcie wykonywania przedmiotu zamówienia – od dnia zawarcia umowy;
 
2) rozpoczęcie prac modernizacyjnych układu hydraulicznego na kotłowni KR-I  przy ul. Kołobrzeskiej w Szczecinku – nie wcześniej niż 07.05.2018 r.
 
3) odbiór końcowy – do dnia 01.09.2018 r. 
 
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
1) WADIUM
Wysokość wadium ustala się w kwocie 50.000 złotych; słownie : pięćdziesiąt tysięcy złotych.
 
2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
 
3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 
1. Posiadania wiedzy i doświadczenia, i w tym względzie:
a) Wykażą i udokumentują (referencjami, opiniami lub listami polecającymi, protokołami odbioru końcowego), iż w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania (tj. w okresie 01.11.2012 – 01.11.2017 r.), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w ciągu całego okresu prowadzenia działalności wykonali roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, przez co należy rozumieć opracowanie technologiczne, wykonanie montażu lub modernizacji min. sześciu kotłów węglowych typu WR w technologii ścian szczelnych (zadanie nr 1) oraz co najmniej dwóch układów hydraulicznych (zadanie nr 2),
 
Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0-1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu  o dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.
 
2. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, i w tym względzie wykonawca winien dysponować osobami posiadającymi:
 
a) Uprawnienia energetyczne typu D i E grupa 1 i 2 w zakresie odpowiednim do wykonywanych robót, wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
b) Uprawnienia budowlane
 
projektowe
do kierowania budową i robotami w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia 
 
c) Uprawnienia spawacza typu tig, mag.
 
d) Dysponują lub będą dysponować narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi niezbędnymi do realizacji zamówienia,
 
Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0-1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.
 
3. Sytuacji ekonomicznej i finansowej, i w tym względzie:
 
a) Dla zabezpieczenia bieżącego wykonywania robót posiadają środki własne lub dostęp do kredytu w wysokości minimum 1 500.000,00 zł,
 
b) Nie posiadają płatności przeterminowanych powyżej 60 dni, wobec swoich kontrahentów.  
 
c) Posiadają ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;
 
 
Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0-1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.
 
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
 
a) Każdy z osobna posiada uprawnienia do prowadzenia działalności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 
b) Wspólnie muszą wykazać, że spełniają warunki dotyczące wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadania odpowiedniej wielkości środków finansowych niezbędnych do wykonania zamówienia, ubezpieczenia się w zakresie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.
 
Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0-1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.
 
4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU 
 
1. Dokumenty i oświadczenia, które należy złożyć na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3
 
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 
3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału  w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 
 
4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 
5) Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – załącznik nr 4 
 
6) Oświadczenie o dysponowaniu lub możliwości dysponowania narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi dostępnymi dla wykonawcy, w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.
 
7) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, niezależnie od tego, czy są one zatrudnione bezpośrednio przez wykonawcę, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie pracami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności – załącznik nr 5
 
8) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 
9) Oświadczenie o braku przeterminowanych płatności powyżej 60 dni, wobec swoich kontrahentów – zał. nr 2
 
10) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
 
2. Dokumenty składające się na ofertę:
 
1) Wypełniony załącznik nr 1 – formularz „OFERTA”.
 
2) Dokumenty wymienione w punkcie VII SIWZ.
 
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu – załącznik nr 2
 
4) Opis rozwiązania technicznego wraz ze schematami oferowanego rozwiązania modernizacji kotła oraz układu hydraulicznego – załącznik nr 8
 
5) Dla osób fizycznych - w celu stwierdzenia, czy osoba podpisująca oświadczenia woli lub udzielająca pełnomocnictwa posiada do tego uprawnienia, do oferty należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 
6) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  w sprawie zamówienia publicznego,
 
7) Oświadczenia o (załącznik nr 1):
 
a) Udzieleniu na wykonany przedmiot zamówienia rękojmi za wady na okres 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego oraz gwarancji.
 
b) Zobowiązaniu do uporządkowania terenu po zakończeniu prac,
 
8) Kopia dowodu wniesienia wadium.
 
9) Wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza zlecić do wykonania podwykonawcom – załącznik nr 9
 
PROCEDURA
1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA - przetarg nieograniczony.
 
2) KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena.
 
3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
 
4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
4.1) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
 
MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA z o. o.
ul. Armii Krajowej 81
78 - 400 SZCZECINEK
tel. 94 372-66-50, fax 94 372-66-59
 
lub
 
ze strony internetowej spółki www.mec-szczecinek.com.pl
w zakładce - przetargi
 
4.2) Termin składania ofert: 
 
14.12.2017 godzina 11:00, 
 
miejsce:
 
MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA z o. o.
ul. Armii Krajowej 81
78 - 400 SZCZECINEK
(sekretariat)
 
4.3) Termin związania ofertą: 
okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
 

Data wprowadzenia: 2017-11-23 12:33


Dokumenty powiązane:

SIWZ - Część ogólna
SIWZ - część techniczna
SIWZ - Załączniki
Projekt umowy - załącznik nr 6
Odpowiedzi na zadane pytania
Odpowiedzi na zadane pytania nr 2
Odpowiedzi na zadane pytania nr 3
Odpowiedzi na zadane pytania nr 4
Odpowiedzi na zadane pytania nr 5
Odpowiedzi na zadane pytania nr 6
Odpowiedzi na zadane pytania nr 7
Odpowiedzi na zadane pytania nr 8
Odpowiedzi na zadane pytania nr 9
Odpowiedzi na pytania nr 10
Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...