ZAKUP KAMERY TERMOWIZYJNEJ FIRMY FLIR

1.     Tryb udzielenia zamówienia:

 1. Zamówienie jest zamówieniem sektorowym
 2. Do udzielenia zamówienia sektorowego, którego równowartość w złotych nie przekracza kwoty 418.000 euro dla dostaw lub usług ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.
 3. Wobec powyższego postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin Postępowania Przetargowego na usługi, dostawy i roboty budowlane w MEC Sp. z o.o. w Szczecinku
 4. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania o cenę.

 

 1. Dane dotyczące Zamawiającego: 

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o w Szczecinku

78-400 Szczecinek

ul. Armii Krajowej 81

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup jednej z dwóch fabrycznie nowych kamer termowizyjnych firmy FLIR typu:

 • E75 z obiektywem szerokokątnym oraz kompletnym wyposażeniem zgodnym z kartą katalogową

lub

 • E95 z obiektywem szerokokątnym oraz kompletnym wyposażeniem zgodnym z kartą katalogową

Zamawiający o wyborze kamery zdecyduje po otwarciu ofert.

 

 1. Termin realizacji zadania:   do 22.10.2020 roku

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu


O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie
w realizacji zamówień objętych zapytaniem ofertowym. Ponadto posiadają niezbędną wiedzę
i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca udziela gwarancji producenta.

 

 1. Oferta ma zawierać następujące dokumenty:

 

 1. Formularz propozycji cenowej wg załączonego wzoru stanowiącego zał. nr 1 do Zaproszenia

 

 1. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze propozycji cenowej

  Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom
  o najniższej cenie.

 

 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

 

 1. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 2. Propozycję cenową należy złożyć w siedzibie Spółki (osobiście, pocztą lub przesłać e-mailem na adres zulanski@mec-szczecinek.com.pl);
 3. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: DOSTAWA KAMERY TERMOWIZYJNEJ
 4. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
 5. Cena propozycji ma być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT.
 6. Propozycja ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.

 

 1. Miejsce i termin złożenia oferty/propozycji cenowej:


Propozycję cenową należy przesłać w terminie do dnia 15.10.2020 r., e-mailem, pocztą lub złożyć w sekretariacie Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o w Szczecinku do godz. 11:00.

 

 1. Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentem jest:


Zbigniew Ulański    –  Kierownik Działu Gospodarki Materiałowej tel. 728 922 125

e-mail: mec@mec-szczecinek.com.pl

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w trybie zapytania
o cenę bez podania przyczyn.

 

Data wprowadzenia: 2020-09-28 13:32


Dokumenty powiązane:

Formularz ofertowy
Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...