Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39 kW na kotłowni KR- I w Szczecinku

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Szczecinku zaprasza do składania ofertw postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na:
 
„Budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 39 kW na kotłowni KR- I w Szczecinku, w oparciu o posiadaną przez MEC Sp. z o.o. dokumentację techniczną”. 
 
 Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o
78-400 Szczecinek
ul. Armii Krajowej 81
 
II. Tryb udzielania zamówienia
 
1. Zamówienie jest zamówieniem sektorowym udzielanym w celu wykonywania następującego rodzaju działalności: tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją, przesyłaniem i dystrybucją ciepła, dostarczania ciepła do takich sieci oraz kierowania takimi sieciami.
2. Do udzielenia zamówienia sektorowego, którego równowartość w złotych nie przekracza kwoty 400.000 euro dla dostaw lub usług oraz 5.000.000 euro dla robót budowlanych ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.
3. Wobec powyższego, postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Postępowania Przetargowego na usługi, dostawy i roboty budowlane w MEC Sp. z o.o. w Szczecinku 
4. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
 
III. Określenie przedmiotu zamówienia
 
Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39 kW na kotłowni KR-1 w Szczecinku w oparciu o posiadaną przez MEC Sp. z o.o. dokumentację techniczną.”
 
Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia określa:
a) Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia
 
Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany tylko w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków unijnych, o które spółka wystąpiła z wnioskiem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 2.10 „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł”, w ramach konkursu o dotacje ogłoszonego w dniu 29.02.2016 r.
 
Zakres prac: zgodny z projektem technicznym.
Warunki wykonania prac:
1. Prace wykonywane będą na czynnym obiekcie według projektu technicznego posiadanego przez MEC Sp. z o.o. w Szczecinku.
2. Wszelkie prace powinny uwzględniać zapewnienie ciągłości zasilania Kotłowni KR-1 w energię elektryczną.
3. Wykonawca zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót.
4. W zakres przetargu wchodzą prace związane z przygotowaniem terenu pod instalację fotowoltaiczną. 
5. Wykonawca wszystkie prace związane z realizacją w/w zakresu wykona zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż, z poszanowaniem mienia Zamawiającego i środowiska.
6. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje przedstawiciel Zamawiającego na wniosek Wykonawcy.
7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości pracy obiektu kotłowni KR-1.
8. Kierownicy robót budowlanych winni legitymować się aktualnymi uprawnieniami oraz ubezpieczeniem OC.
9. Wykonawca odpowiada za organizację placu budowy.
10. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urządzeń (istniejąca infrastruktura podziemna lub inna) w trakcie prowadzenia prac Wykonawca ma obowiązek ich naprawienia na swój koszt i swoim staraniem.
11. Obsługa geodezyjna robót z inwentaryzacją powykonawczą po stronie Zamawiającego.
12. Odtworzenie elementów ogrodzeń, terenów zielonych, nawierzchni oraz naprawa innych własności publicznych i prawnych leży po stronie Wykonawcy.
13. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania urządzeń i materiałów ujętych  w projekcie lub równoważnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. 
14. Zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie atesty, deklaracje zgodności  zgodne z aktualnymi przepisami. Atesty winny być w języku polskim. Wszelkie atesty i zatwierdzenia przekazane zostaną dla Zamawiającego.
15. Wszelkie zmiany techniczne jak i materiałowe można wykonać po uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiającego. 
16. Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia pracowników pod względem BHP i ppoż. przed podjęciem prac.
17. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP i P.Poż. oraz przed przystąpieniem do prac, do zapoznania się z zagrożeniami występującymi na obiektach MEC. 
18. Prace muszą być wykonywane w ścisłej współpracy z przedstawicielami Zamawiającego.
19. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
a) zorganizowanie i  kierowanie pracami w sposób zgodny z SIWZ,
b) utrzymanie ładu i porządku na terenie prowadzonych robót, a po zakończeniu prac pozostawienie całego terenu czystego i nadającego się do użytkowania,
c) odpowiedzialność za jakość prowadzonych robót, ich zgodność z warunkami technicznymi oraz jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia, 
d) zapewnienie należytej staranności przy realizacji zobowiązań umowy,  
e) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób, którym zleca wykonanie części przedmiotu niniejszej umowy,
f) ochrony własnego mienia znajdującego się na terenie budowy,
g) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą jego przejęcia, aż do chwili oddania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego za szkody wynikłe na tym terenie.
h) przestrzeganie poleceń osób sprawujących nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego, ustalanie i podejmowanie decyzji dotyczących wykonywania przedmiotu zamówienia z Zamawiającym.
 
Uwagi końcowe:
 
1. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany kompletnie, z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami  i zasadami sztuki budowlanej, standardami współczesnej wiedzy technicznej  i technologii.
2. Wszystkie użyte do budowy materiały powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, winny odpowiadać wymaganiom dokumentacji technicznej oraz winny być dostarczone, użyte i oznakowane w zgodzie z ustawą o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 92 poz. 881).
3. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami prawa oraz zabezpieczy przed powstaniem wszelkich szkód w miejscach wykonania prac, składowania materiałów oraz sprzętu.
4. Przed dokonaniem odbioru częściowego, Wykonawca wystąpi pisemnie do Zamawiającego o ustalenie terminu dokonania odbioru.
5. W przypadku płatności częściowych, które Zamawiający dopuszcza, Wykonawca wraz ze złożonym wnioskiem o dokonanie odbioru częściowego udokumentuje zaawansowanie prac, zarówno rzeczowe jak i finansowe. Wykonawca może otrzymać płatność częściową po dokonaniu odbioru częściowego przez komisję odbiorową.
6. Wskazane jest przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie kotłowni KR-1. Termin przeprowadzenia wizji lokalnej należy uzgodnić z Zamawiającym.
7. Wszystkie materiały i urządzenia przewidziane do zabudowy powinny posiadać uregulowany status celny i podatkowy oraz dopuszczone do stosowania w krajach UE.
 
IV. Opis sposobu przygotowania oferty.
 
1. Oferenci przedstawiają ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Ofertę należy przygotować pisemnie w języku polskim.
4. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
5. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów wspólnie, ofertę oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania każdego z podmiotów. 
6. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
7. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.
8. Każdy oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.
9. Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
10. Oferty składa się w jednym egzemplarzu. 
11. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w:
 
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o.
78-400 Szczecinek
ul. Armii Krajowej 81
 
12. Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres:
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o.
78-400 Szczecinek
ul. Armii Krajowej 81
 
oraz oznakowanie następująco: 
 
„Oferta na budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 39 kW” opatrzoną nazwą i dokładnym adresem oferenta.
 
V. Warunki wymagane od oferentów ubiegających się o zamówienie.
 
O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
1. Zagwarantują wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.
2. Posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami.
3. Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
4. Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracowników zdolnych do wykonania danego zadania.
5. Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
6. Przedłożą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż wartość złożonej oferty, wraz z potwierdzeniem opłacenia polisy na okres obowiązywania umowy.
 
VI. a. Dokumenty bezwzględnie wymagane (brak któregokolwiek z poniższych dokumentów spowoduje wykluczenie oferenta).
 
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy.(załącznik nr 2)
2. Dowód wniesienia wadium – kopia.
3. Oryginał lub kserokopia, poświadczona przez oferenta za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
4. Wykaz wykonanych minimum czterech robót odpowiadających swoim rodzajem i zakresem jak przedmiot zamówienia o łącznej wartości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN brutto w okresie ostatnich 5 lat, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Wykaz powinien być sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
5. Wykaz osób z kopiami dokumentów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami instalacyjnymi – załącznik nr 5
6. Wykaz osób z uprawnieniami (załącznik nr 5 do SIWZ);
7. Certyfikat instalatora instalacji fotowoltaicznej 
 
VI. b. Dokumenty bezwzględnie wymagane, gdy kilka podmiotów składa wspólnie ofertę.
W przypadku, kiedy kilka podmiotów składa ofertę wspólnie, do oferty należy załączyć dokumenty jak w punkcie VI.a.
 
VII. Termin realizacji zamówienia do dnia :
 
do 30.04.2017 r. – tylko w przypadku otrzymania dofinansowania
 
 
VIII. Gwarancja
1. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia na wykonane roboty, zastosowane materiały oraz zamontowane elementy wynosi minimum 36 miesięcy, z wyłączeniem:
1.1 na panele fotowoltaiczne (potwierdzone oświadczenie producenta) – 10 lat na produkt, 25 lat na wydajność 80%
1.2 na konstrukcje i zabezpieczenie antykorozyjne – 10 lat
1.3 na falowniki 5 lat
 
Okres trwania gwarancji liczony jest od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.
 
VIII. Kryteria oceny oferty.
Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie poniższych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania).
 
Nr           Nazwa kryterium             Waga                     Sposób punktowania
 1                 cena                              100                          100               
 
IX. Termin i miejsce składania ofert.
 
1. Oferty należy składać do dnia 18 sierpnia 2016 roku do godz. 11:00 w:
 
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o.
78-400 Szczecinek
ul. Armii Krajowej 81
 
2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom bez otwierania po upływie terminu do wniesienia protestu.  
 
X. Wadium.
1. Ustala się wadium w wysokości: 5.000,00 zł.(słownie: pięć tysiący złotych)
2. Oferent wnosi wadium w podanej poniżej formie do dnia 18 sierpnia 2016 roku do godziny 11:00 
 
      a. w pieniądzu – konto Bank Zachodni WBK S.A. o/Gorzów Wielkopolski 
nr 03 1090 1900 0000 0005 1001 1008.
2.1 Zwrot wadium nastąpi, jeżeli zaistnieje jedna z poniższych okoliczności:
a. upłynął termin związania ofertą,
b. zawarto umowę,
c. Zamawiający unieważnił przetarg,
2.2 Oferent traci wadium, jeżeli:
a. odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
b. zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy oferenta,
c. przedstawił w ofercie dane nieprawdziwe,
 
 
XI. Termin związania ofertą.
 
Oferenci pozostają związani z ofertą przez 60 dni od upływu terminu do składania ofert.
 
 
XII. Tryb udzielania wyjaśnień.
 
1. Każdy oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Pytania oferentów muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres Zamawiającego, Faksem: 94-37 266 59 lub e-mailem: pjawtoszuk@mec-szczecinek.com.pl
3. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło do Zamawiającego na mniej niż 7-dni przed upływem terminu składania ofert.
4. Osobą ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z oferentami jest: 
Ryszard Filip (telefon 094-37-266-70) – w zakresie technicznym
Paweł Jawtoszuk (telefon 094-37 266 79 lub kom. 662-211-473) – w zakresie postępowania przetargowego, w celu uzyskania materiałów przetargowych.
5. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wykonawców.
 
XIII. Otwarcie ofert.
 
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 18 sierpnia 2016 roku o godz. 11:15 w:
 
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. 
78-400 Szczecinek
ul. Armii Krajowej 81 (pokój nr 2)
 
Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert Zamawiający podaje:
a. nazwę i siedzibę oferenta, którego oferenta jest otwierana,
b. cenę, 
c. termin wykonania zamówienia,
d. okres gwarancji,
e. warunki płatności.
Następnie odbędzie się ocena ofert.
 
XIV. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
 
XV. Tryb ogłoszenia wyników przetargu.
 
1. Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą.
2. Wyniki postępowania zostaną ogłoszone w siedzibie zamawiającego, niezależnie od ogłoszenia wyników o wyborze oferty zostaną powiadomieni pisemnie wszyscy oferenci.
3. Wybrany oferent poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy.
 
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 
1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej zamówienia. Należną kwotę zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany będzie wnieść w całości w ciągu 7 dni od powzięcia informacji                    o realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 
4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji, jeżeli oferta została złożona wspólnie przez kilku wykonawców, w treści gwarancji muszą być dokonane następujące stwierdzenia:
1) wykaz wszystkich wykonawców wspólnie składających ofertę;
2) o tym, że gwarant zapłaci wymienioną kwotę bez względu na to, z czyjej przyczyny przedmiot zamówienia nie został wykonany należycie;
3) wypłata należnej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku wymienionym w ust. 2 nastąpi zawsze bez względu na winę któregokolwiek z wykonawców wspólnie wykonujących zamówienie;
4) termin ważności.
5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 3.
9. Zamawiający zwróci 70 % wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania całego zamówienia tzn. przekazania zmodernizowanego kotła Zamawiającemu, potwierdzonego protokołem podpisanym przez dwie strony i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,
10. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu należytego wykonania wynosić będzie 30% wysokości zabezpieczenia.
Kwota, o której mowa w ust. 10, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi tj. 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru.
 
Wszelkie materiały przetargowe do pobrania nieodpłatnie w biurze Spółki lub drogą elektroniczną.

Data wprowadzenia: 2016-08-02 07:23


Dokumenty powiązane:

Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...