Zaprojektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39 kW na kotłowni KR- I w Szczecinku

„Zaprojektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39 kW na kotłowni KR- I w Szczecinku ”
 
ZAMAWIAJĄCY
 
1) NAZWA I ADRES: 
 
MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA z o. o.
ul. Armii Krajowej 81
78 - 400 SZCZECINEK
tel. 94 372-66-50, fax 94 372-66-59
e-mail: mec@mec-szczecinek.com.pl
Nr KRS: 0000030684, NIP: PL 673-000-59-70, REGON: P-330031628
Adres strony internetowej zamawiającego: www.mec-szczecinek.com.pl
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
 
„Zaprojektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39 kW na kotłowni KR- I w Szczecinku ”
 
2) Rodzaj zamówienia: dostawy i usługi.
3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
 
Stan aktualny :
Przedmiotem zamówienia jest: „Zaprojektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39 kW na kotłowni KR-1 w Szczecinku.”
 
Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia określa:
a) Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia
 
1. Przetarg będzie realizowany w dwóch etapach:
I Etap - wykonanie koncepcji a następnie kompletnego projektu budowlano – wykonawczego wraz z kosztorysem inwestorskim. Na tym etapie należy zaprojektować kompletną instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy zainstalowanej 39 kW wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. Projekt należy też uzgodnić z Zamawiającym.                   
2. II Etap - zostanie zrealizowany dopiero po uzyskaniu dofinansowania w ramach kontraktu samorządowego z RPO, WFOŚ lub NFOŚ.
Zakres prac: zgodny z kompletnym projektem budowlano wykonawczym.
Warunki wykonania prac:
1. Prace wykonane będą na czynnym obiekcie według projektu budowlano wykonawczego ( Etap I) .
2. Wszelkie prace powinny uwzględniać zapewnienie ciągłości zasilania Kotłowni KR-1 w energię elektryczną.
3. Wykonawca zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót.
4. Wykonawca wszystkie prace związane z realizacją w/w zakresu wykona zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż, z poszanowaniem mienia Zamawiającego i środowiska.
5. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje przedstawiciel Zamawiającego na wniosek Wykonawcy.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości pracy obiektu kotłowni KR-1.
7. Kierownicy robót budowlanych winni legitymować się aktualnymi uprawnieniami oraz ubezpieczeniem OC.
8. Wykonawca odpowiada za organizację placu budowy.
9. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urządzeń (istniejąca infrastruktura podziemna lub inna) w trakcie prowadzenia prac Wykonawca ma obowiązek ich naprawienia na swój koszt i swoim staraniem.
10. Obsługa geodezyjna robót z inwentaryzacją powykonawczą po stronie Zamawiającego.
11. Odtworzenie elementów ogrodzeń, terenów zielonych, nawierzchni oraz naprawa innych własności publicznych i prawnych leży po stronie Wykonawcy.
12. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania urządzeń i materiałów ujętych w projekcie lub równoważnych. Przed przystąpieniem do prac należy uzgodnić proponowane materiały z Inwestorem.
13. Zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie atesty, deklaracje zgodności  zgodne z aktualnymi przepisami. Atesty winny być w języku polskim. Wszelkie atesty i zatwierdzenia przekazane zostaną dla Zamawiającego.
14. Wszelkie zmiany techniczne jak i materiałowe można wykonać po uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiającego. 
15. Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia pracowników pod względem BHP i ppoż. przed podjęciem prac.
16. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP i P.Poż. oraz przed przystąpieniem do prac, do zapoznania się z zagrożeniami występującymi na obiektach MEC. 
17. Prace muszą być wykonywane w ścisłej współpracy z przedstawicielami Zamawiającego.
18. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
a) zorganizowanie i  kierowanie pracami w sposób zgodny z SIWZ,
b) utrzymanie ładu i porządku na terenie prowadzonych robót, a po zakończeniu prac pozostawienie całego terenu czystego i nadającego się do użytkowania,
c) odpowiedzialność za jakość prowadzonych robót, ich zgodność z warunkami technicznymi oraz jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia, 
d) zapewnienie należytej staranności przy realizacji zobowiązań umowy,  
e) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób, którym zleca wykonanie części przedmiotu niniejszej umowy,
f) ochrony własnego mienia znajdującego się na terenie budowy,
g) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą jego przejęcia, aż do chwili oddania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego za szkody wynikłe na tym terenie.
h) przestrzeganie poleceń osób sprawujących nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego, ustalanie i podejmowanie decyzji dotyczących wykonywania przedmiotu zamówienia z Zamawiającym.
 
Uwagi końcowe:
1. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany kompletnie, z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami i zasadami sztuki budowlanej, standardami współczesnej wiedzy technicznej i technologii.
2. Wszystkie użyte do budowy materiały powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, winny odpowiadać wymaganiom dokumentacji technicznej oraz winny być dostarczone, użyte i oznakowane w zgodzie z ustawą o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 92 poz. 881).
3. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami prawa oraz zabezpieczy przed powstaniem wszelkich szkód w miejscach wykonania prac, składowania materiałów oraz sprzętu.
4. Przed dokonaniem odbioru częściowego, Wykonawca wystąpi pisemnie do Zamawiającego o ustalenie terminu dokonania odbioru.
5. W przypadku płatności częściowych, które Zamawiający dopuszcza, Wykonawca wraz ze złożonym wnioskiem o dokonanie odbioru częściowego udokumentuje zaawansowanie prac, zarówno rzeczowe jak i finansowe. Wykonawca może otrzymać płatność częściową po dokonaniu odbioru częściowego przez komisję odbiorową.
6. Wskazane jest przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie kotłowni KR-1. Termin przeprowadzenia wizji lokalnej należy uzgodnić z Zamawiającym.
7. Wszystkie materiały i urządzenia przewidziane do zabudowy powinny posiadać uregulowany status celny i podatkowy oraz dopuszczone do stosowania w krajach UE.
 
 
4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II. TERMIN WYKONANIA:  
I etap: do 15.03.2016 r.
II etap: do 31.12.2016 r. – tylko w przypadku otrzymania dofinansowania
 
WADIUM
 
1. Ustala się wadium w wysokości: 5.000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych)
 
PROCEDURA
 
1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA - przetarg nieograniczony.
 
Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego - zamówienie sektorowe zgodnie z  art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.   Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku. Nr 113, poz.759, z późn. zm.), prowadzone zgodnie z Wewnętrznym Regulaminem Postępowania Przetargowego na udzielenie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane.
 
2) KRYTERIA OCENY OFERT: 
 
      Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie poniższych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania).
 
Nr           Nazwa kryterium                  Waga                     Sposób punktowania
 1                 cena                            100                          100               
 
3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
 
4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA z o. o.
ul. Armii Krajowej 81
78 - 400 SZCZECINEK
tel. 94 372-66-79, kom. 662-211-473
p. Jawtoszuk Paweł  
 
4.1) Termin składania ofert: 
 
Oferty należy składać do dnia 14 stycznia 2016 roku do godz. 11:00 w:
 
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o.
78-400 Szczecinek
ul. Armii Krajowej 81
 
4.2) Wizja lokalna obowiązkowa w celu dokonania do wyceny   przedmiotu zamówienia. 
4.3) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Data wprowadzenia: 2015-12-17 13:26


Dokumenty powiązane:

Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...