Przetarg na dostawę 5 węzłów cieplnych

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Dostawa 5 wiszących kompaktowych węzłów cieplnych zaprojektowanych i wykonanych na podstawie informacji technicznych zawartych w kartach do doboru węzłów cieplnych, dla MEC Sp. z o.o. w Szczecinku”

 1. Rodzaj zamówienia: dostawy i usługi.
 2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 kompaktowych węzłów cieplnych wiszących i stojących, w rozbiciu na dwa zadania:

 

dostawa 5 stojących kompaktowych węzłów cieplnych zaprojektowanych i wykonanych na podstawie informacji technicznych zawartych w kartach do doboru węzłów cieplnych – załącznik nr 3

Oferty na poszczególne zadania będą rozpatrywane osobno.

 1. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
 2. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
 3. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II. TERMIN WYKONANIA:

Wymagany termin wykonania zamówienia na węzły stojące:

1/ Moniuszki RITTAU                - do dnia  10.08.2018 r,

 2/ Polna MAT-BET 1                - do dnia  31.08.2018 r,

 3/ Polna URBANIAK 1              - do dnia  10.08.2018 r,

 4/ Wyścigowa PROGRES         - do dnia  10.08.2018 r,

 5/ Koszalińska 81 ZSM            - do dnia  10.08.2018 r,

WADIUM

 1. Ustala się wadium w wysokości:   - 15.000,00 zł. (słownie: piętnaście tysięcy złotych)

PROCEDURA

 1. Tryb udzielania zamówienia
 1. Zamówienie jest zamówieniem sektorowym udzielanym w celu wykonywania następującego rodzaju działalności: tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją, przesyłaniem i dystrybucją ciepła, dostarczania ciepła do takich sieci oraz kierowania takimi sieciami.
 2. Do udzielenia zamówienia sektorowego, którego równowartość w złotych nie przekracza kwoty 418.000 euro dla dostaw lub usług oraz 5.225.000 euro dla robót budowlanych ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.
 3. Wobec powyższego postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Postępowania Przetargowego na usługi, dostawy i roboty budowlane w MEC Szczecinek Sp. z o.o.
 4. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
 1. KRYTERIA OCENY OFERT:

      Wybór oferty na poszczególne zadania zostanie dokonany na podstawie poniższych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania).

 

Nr           Nazwa kryterium                  Waga                     Sposób punktowania

 1                    cena                            100                                       100              

 

 1. ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

 

 1. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

        4.1)      Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

 

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA z o. o.

ul. Armii Krajowej 81

78 - 400 SZCZECINEK

tel. 94 372-66-90, fax 94 372-66-59

p. Zbigniew Gleń

 

4.2)      Termin składania ofert:

 1. Oferty należy składać do dnia 16.04.2018 r. do godziny 11:00 w sekretariacie MEC Sp. z o. o. w Szczecinku.
 2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 16.04.2018 r. o godzinie 11:15 w MEC
  Sp. z o.o. w Szczecinku.
 3. Otwarcie ofert jest jawne i następuje w dniu składania ofert, bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.

4.3)    Termin związania ofertą:

                    okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAMAWIAJĄCY

 

 1. NAZWA I ADRES:

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA z o. o.

reprezentowana przez p. Marka Szabałowskiego – Prezesa Zarządu

ul. Armii Krajowej 81

78 - 400 SZCZECINEK

tel. 94 372-66-50, fax 94 372-66-59

e-mail: mec@mec-szczecinek.com.pl

województwo zachodniopomorskie, powiat szczecinecki

Nr KRS: 0000030684, NIP: PL 673-000-59-70, REGON: P-330031628

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mec-szczecinek.com.pl

Data wprowadzenia: 2018-03-27 07:34


Dokumenty powiązane:

SIWZ - Węzły cieplne
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik nr 4 - wykaz dostaw
Umowa
Dane do poboru węzła - Moiniuszki
Dane do doboru węzła - Polna
Dane do doboru węzła - Polna (Urbaniak)
Dane do doboru węzła - Wyścigowa
Dane do doboru węzła - Zespół Szkół
1. Odpowiedzi na pytania
Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...