Dostawa 13 wiszących oraz 10 stojących kompaktowych węzłów cieplnych zaprojektowanych i wykonanych na podstawie informacji technicznych zawartych w kartach do doboru węzłów cieplnych

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1)     Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Dostawa 13 wiszących i 10 stojących kompaktowych węzłów cieplnych zaprojektowanych i wykonanych na podstawie informacji technicznych zawartych w kartach do doboru węzłów cieplnych, dla MEC Sp. z o.o.           w Szczecinku”.

2)     Rodzaj zamówienia: dostawy i usługi.

3)     Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 23 kompaktowych węzłów cieplnych wiszących i stojących, w rozbiciu na dwa zadania:

Zadanie nr 1: dostawa 13 wiszących kompaktowych węzłów cieplnych zaprojektowanych  i wykonanych na podstawie informacji technicznych zawartych w karcie do doboru węzłów cieplnych – załącznik nr 3

Zadanie nr 2: dostawa 10 stojących kompaktowych węzłów cieplnych zaprojektowanych  i wykonanych na podstawie informacji technicznych zawartych w kartach do doboru węzłów cieplnych – załącznik nr 4

Oferty na poszczególne zadania będą rozpatrywane osobno.

4)     Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

5)     Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

6)     Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II. TERMIN WYKONANIA:

Wymagany termin wykonania zamówienia na węzły wiszące: do 10 sierpień 2015 roku.

Wymagany termin wykonania zamówienia na węzły stojące:

1.     Węzeł   65   kW – Armii Krajowej 65-67         -           do 24 sierpień 2015 r.

2.     Węzeł   80  kW – 28-go lutego 30-32           -           do 24 sierpień 2015 r.

3.     Węzeł  100   kW – Piłsudskiego 12-14-14a    -           do 24 sierpień 2015 r.

4.     Węzeł  100   kW – 1-go Maja 40,42,45          -           do 24 sierpień 2015 r.

5.     Węzeł  100   kW – Zaułek 1-6                       -           do 07 wrzesień 2015 r.

6.     Węzeł  100   kW – Lipowa 5-7                       -           do 07 wrzesień 2015 r.

7.     Węzeł  110   kW – Lipowa 33,35,37               -           do 24 sierpień 2015 r.

8.     Węzeł   200/80         kW – Polna MAT-BET   -           do 07 wrzesień 2015 r.

9.     Węzeł   300/300       kW – WZ-Eurocopert   -           do 07 wrzesień 2015 r.

10.  Węzeł   1000            kW – 1-go Maja 53        -           do 24 sierpień 2015 r.

WADIUM

1.    Ustala się wadium w wysokości:

a.     Na zadanie nr 1 (węzły wiszące) - 10.000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

b.    Na zadanie nr 2 (węzły stojące)  - 15.000,00 zł. (słownie: piętnaście tysięcy złotych)

PROCEDURA

1)     TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA - przetarg nieograniczony.

1.      Zamówienie jest zamówieniem sektorowym udzielanym w celu wykonywania następującego rodzaju działalności: tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją, przesyłaniem i dystrybucją ciepła, dostarczania ciepła do takich sieci oraz kierowania takimi sieciami.

2.      Do udzielenia zamówienia sektorowego, którego równowartość w złotych nie przekracza kwoty 400.000 euro dla dostaw lub usług oraz 5.000.000 euro dla robót budowlanych ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

3.      Wobec powyższego, postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Postępowania Przetargowego na usługi, dostawy i roboty budowlane w MEC Sp. z o.o.
w Szczecinku

4.      Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

2)     KRYTERIA OCENY OFERT:

             Wybór oferty na poszczególne zadania (zadanie nr 1 oraz zadanie nr 2) zostanie dokonany na podstawie poniższych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania).

Nr           Nazwa kryterium                  Waga                     Sposób punktowania

 1                    cena                            100                                               100              

3)     ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

4)     INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

        4.1)      Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

 

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA z o. o.

ul. Armii Krajowej 81

78 - 400 SZCZECINEK

tel. 94 372-66-90, fax 94 372-66-59

p. Zbigniew Gleń

4.2)      Termin składania ofert:

                      1.      Oferty należy składać do dnia 30.06.2015 r. do godziny 11:00 w sekretariacie MEC Sp. z o. o. w Szczecinku.

                      2.      Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 30.06.2015 r. o godzinie 11:15 w MEC
Sp. z o.o. w Szczecinku - pokój 02.

                      3.      Otwarcie ofert jest jawne i następuje w dniu składania ofert, bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.

        4.3)    Termin związania ofertą:

                    okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Data wprowadzenia: 2015-06-17 14:35


Dokumenty powiązane:

Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...