Dostawa tonerów i tuszy

OGŁOSZENIE
PRZETARG W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ
1. Przedmiot zamówienia:
Dostawa tonerów i tuszy (wg formularza ofertowego)
2. Wymagania minimalne: Cena.
3. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Formularz ofertowy do pobrania w siedzibie firmy lub na stronie internetowej.
3. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do
reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
4. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów wspólnie, ofertę oraz wszystkie załączniki
muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania każdego z podmiotów.
5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę.
6. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.
7. Każdy oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.
8. Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną
odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
9. Oferty składa się w jednym egzemplarzu, w sekretariacie.
10. Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres:
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o
78-400 Szczecinek
ul. Armii Krajowej 81
oraz zawierać następujące oznakowanie: „OFERTA-TONERY I TUSZE” opatrzone nazwą           
i dokładnym adresem Oferenta.
4. Termin składania ofert do 24.02.2011 roku.
5. Termin realizacji zadania do 31.12.2011 rok.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
                                    osoba do kontaktu:
                                    ZBIGNIEW ULAŃSKI
tel. 94 37 266 73        

Data wprowadzenia: 2011-10-16 21:20


Dokumenty powiązane:

Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...