Dostawa odzieży roboczej BHP

OGŁOSZENIE
PRZETARG W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ

1. Przedmiot zamówienia:
• Dostawa ODZIEŻY ROBOCZEJ BHP (wg formularza ofertowego)
2. Wymagania minimalne: Cena.
3. Opis sposobu przygotowania oferty.
1.        Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2.        Formularz ofertowy do pobrania w siedzibie firmy lub na stronie internetowej.
3.       Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
4.       W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów wspólnie, ofertę oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania każdego z podmiotów.
5.      Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
6.        Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.
7.        Każdy oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.
8.   Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
9.        Oferty składa się w jednym egzemplarzu, w sekretariacie.   
10.    Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres:
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o
78-400 Szczecinek
ul. Armii Krajowej 81
oraz zawierać następujące oznakowanie: „ODZIEŻ ROBOCZA BHP” opatrzone nazwą i dokładnym adresem Oferenta.
4. Termin składania ofert wraz z oceną jakości i funkcjonalności oferowanych produktów w dniu        18.02.2011 r. o godzinie 11.00 w siedzibie firmy.
5. Termin realizacji zadania do 30.09.2011 rok.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

                                    osoba do kontaktu:
                                    JERZY PULTYN
                                    tel. 94 37 266 73           
 

 

Data wprowadzenia: 2011-10-16 21:16


Dokumenty powiązane:

Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...