Dostawa jedenastu kompaktowych węzłów cieplnych

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Szczecinku zaprasza do składania ofert w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego

I. Zamawiający:
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o
78-400 Szczecinek
ul. Armii Krajowej 81

II. Tryb udzielania zamówienia
Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego - zamówienie sektorowe zgodnie z  art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.), prowadzone zgodnie z Wewnętrznym Regulaminem Postępowania Przetargowego na udzielenie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane.

III. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jedenastu kompaktowych węzłów cieplnych zaprojektowanych i wykonanych na podstawie informacji technicznych zawartych w kartach do doboru węzłów cieplnych.

Dostawca węzła:
1. Wykona dokumentację techniczną w zakresie technologii oraz AKPiA wraz z uzgodnieniami (3 egz.) jedenastu węzłów cieplnych z pełną dokumentacją powykonawczą, instrukcją obsługi i eksploatacji oraz dokumentacją na potrzeby odbioru w UDT (w 2 egz.). 
2. Wykona kompaktowe węzły cieplne na podstawie uzgodnionej dokumentacji technicznej. Informacje techniczne oraz szczegółowe warunki wykonania kompaktowych węzłów cieplnych zawierają karty z danymi do doboru węzłów cieplnych. Karty doboru stanowią integralną część SiWZ.
3. Dostarczy wykonane węzły cieplne do docelowego miejsca ich instalacji, w pomieszczeniach wymiennikowni.
4. Zaprogramuje regulatory swobodnie programowalne (t.a.c.) zgodnie z wymaganiami zamawiającego.
5. Uruchomi dostarczone węzły cieplne.
6. Zamawiający:
■ zamawiający nie dopuszcza stosowania urządzeń i armatury innych niż wyspecyfikowane w danych do doboru węzła.
■ dostarczone węzły kompaktowe muszą posiadać oznaczenia jednoznacznie dopuszczające je do obrotu (wytwórca musi mieć prawo do wystawienia deklaracji zgodności i oznaczenia CE wyrobu z numerem jednostki notyfikowanej stosownie do kategorii zagrożenia).
■ zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
7. Wymagania minimalne: cena, 
8. Termin składania ofert: 20.07.2011 roku do godziny 11:00.
9. Termin realizacji:
1/ węzeł Plac Wazów SP 1  - do dnia 19.08.2011
2/ węzeł Boh. Warszawy 42A (ZK) - do dnia 19.08.2011
3/ węzeł Boh. Warszawy 48  - do dnia 19.08.2011
4/ węzeł Karlińska 15   - do dnia 31.08.2011
5/ węzeł Kościuszki 2-4    - do dnia 19.08.2011
6/ węzeł Kościuszki 55 (Pączka)  - do dnia 31.08.2011
7/ węzeł Krakowska (ZSB)  - do dnia 31.08.2011
8/ węzeł Ordona 16   - do dnia 19.08.2011
9/ węzeł Wyszyńskiego 29  - do dnia 24.08.2011
10/ węzeł Wyszyńskiego 26-30  - do dnia 24.08.2011
11/ węzeł Armii Krajowej 21-27  - do dnia 31.08.2011

Materiały przetargowe są do pobrania w siedzibie zamawiającego nieodpłatnie lub drogą elektroniczną. Osobą ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z oferentami jest Zbigniew Gleń (telefon 094-37 266 50 lub bezpośredni 094 37 266 90 w godzinach 8:00 do 11:00).

Email: zglen@mec-szczecinek.com.pl
 

Data wprowadzenia: 2011-11-01 21:00


Dokumenty powiązane:

Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...