DOSTAWA I MONTAŻ 4 SZT. OPON 440/80-ind (16.9-28) firmy MICHELIN

 

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o. o. w Szczecinku zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym, w trybie zapytania o cenę na:

DOSTAWA I MONTAŻ 4 SZT. OPON 440/80-ind (16.9-28) firmy MICHELIN

1.     Tryb udzielenia zamówienia:

 

1)    Zamówienie jest zamówieniem sektorowym

2)    Do udzielenia zamówienia sektorowego, którego równowartość w złotych nie przekracza kwoty 418.000 euro dla dostaw lub usług ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

3)    Wobec powyższego postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin Postępowania Przetargowego na usługi, dostawy i roboty budowlane w MEC Sp. z o.o. w Szczecinku

4)    Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania o cenę.

 

2.     Dane dotyczące Zamawiającego: 

 

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o w Szczecinku

78-400 Szczecinek

ul. Armii Krajowej 81

3.     Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 szt. opon 440/80-28 ind (16.9-28) firmy MICHELIN wraz ich montażem.

Wymagania zamawiającego:

- opony nowe z 2020 roku

- montaż opon na terenie miasta Szczecinek

- utylizacja zdemontowanych opon

4.     Termin realizacji zadania:  do 20.08.2020 roku

 

5.     Warunki udziału w postępowaniu


O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie
w realizacji zamówień objętych zapytaniem ofertowym. Ponadto posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca udziela gwarancji producenta.

 

6.     Oferta ma zawierać następujące dokumenty:

1)     Formularz propozycji cenowej wg załączonego wzoru stanowiącego zał. nr 1 do Zaproszenia

 

7.     Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze propozycji cenowej

Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom
i o najniższej cenie.

 

8.     Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

1)     Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2)     Propozycję cenową należy złożyć siedzibie Spółki (osobiście, pocztą lub przesłać e-mailem na adres zulanski@mec-szczecinek.com.pl);

3)     Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Dostawa 4 opon 440/80-28 firmy MICHELIN

4)     Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

5)     Cena propozycji ma być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT.

6)     Propozycja ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.

 

9.     Miejsce i termin złożenia oferty/propozycji cenowej:


Propozycję cenową należy przesłać w terminie do dnia 11.08.2020r., do godz. 13:00,
sekretariat Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o, w Szczecinku.

 

10.  Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentem jest:


Zbigniew Ulański  –  Kierownik Działu Gospodarki Materiałowej tel. 728 922 125

e-mailmec@mec-szczecinek.com.pl

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w trybie zapytania
o cenę bez podania przyczyn.

Data wprowadzenia: 2020-07-28 11:01


Dokumenty powiązane:

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...