Przetarg odzież

 
 PRZETARG W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ
 
1. Przedmiot zamówienia:
Dostawa ODZIEŻY ROBOCZEJ BHP (wg formularza ofertowego) 
2. Wymagania minimalne: Waga: cena-70%, jakość – 30%
3. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Formularz ofertowy do pobrania w siedzibie firmy lub na stronie internetowej.
3. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
4. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów wspólnie, ofertę oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania każdego z podmiotów. 
5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
6. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.
7. Każdy oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.
8. Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
9.  Oferty składa się w sekretariacie w jednym egzemplarzu.    
10. Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres:
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o
78-400 Szczecinek
ul. Armii Krajowej 81
oraz zawierać następujące oznakowanie: „ODZIEŻ ROBOCZA BHP” opatrzone nazwą i dokładnym adresem Oferenta.
4. Termin składania ofert: do dnia 14.02.2017 r. godzina 10.00 
5. Otwarcie ofert wraz z oceną jakości i funkcjonalności oferowanych produktów:
    w dniu 14.02.2017 r. o godzinie 11.00 w siedzibie firmy.
5. Termin realizacji zadania: od podpisania umowy do 30.09.2017 rok.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
osoba do kontaktu:
JERZY PULTYN
tel. 94 37 266 73  

Data wprowadzenia: 2017-01-12 09:20


Dokumenty powiązane:

Formularz ofertowy odzież
Ogłoszenie odzież
Zestawienie odzież
Umowa na odzież
Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...