Modernizacja Kotła narzutowego z obmurzem ciężkim typu WF-9

Modernizacja kotła narzutowego z obmurzem ciężkim typu WF- 9

na kocioł WR - 6 w technologii ścian szczelnych w Kotłowni Rejonowej KR-II przy ul. Sikorskiego 28 w Szczecinku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

ZAMAWIAJĄCY

1)     NAZWA I ADRES:

 

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA z o. o.

reprezentowana przez p. Marka Szabałowskiego – Prezesa Zarządu

ul. Armii Krajowej 81

78 - 400 SZCZECINEK

tel. 94 372-66-50, fax 94 372-66-59

e-mail: mec@mec-szczecinek.com.pl

województwo zachodniopomorskie, powiat szczecinecki

Nr KRS: 0000030684, NIP: PL 673-000-59-70, REGON: P-330031628

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mec-szczecinek.com.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1)     Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Modernizacja kotła narzutowego z obmurzem ciężkim typu WF- 9

na kocioł WR - 6 w technologii ścian szczelnych w Kotłowni Rejonowej KR-II przy ul. Sikorskiego 28 w Szczecinku

2)     Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

3)     Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej modernizacji (przebudowy) kotła węglowego narzutowego z obmurzem ciężkim typu WF-9 na kocioł WR-6 w technologii ścian szczelnych, w Kotłowni Rejonowej KR-II przy ul. Sikorskiego 28 w Szczecinku. Modernizacja obejmuje wszystkie elementy i układy funkcjonowania kotła wraz z rozszerzeniem jego funkcji. Modernizacja (przebudowa) obejmuje elementy kotła mechaniczne, elektryczne, automatykę sterowania i wizualizację pracy kotła. W zakres prac modernizacyjnych wchodzi również wykonanie nowej AKPiA, nowego układu odpylania, wykonanie prób i rozruchu kotła na zimno i gorąco oraz odbiór przez UDT. Szczegółowy zakres wykonania modernizacji zawiera załącznik nr 7 niniejszej specyfikacji.

4)     Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

5)     Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111300-1, 45251200-3, 45311000-0, 44621220-7

6)     Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

7)     Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II. TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: do dnia 15.09.2015 r

WADIUM

Wysokość wadium ustala się w kwocie 50.000,00 złotych; słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych.

PROCEDURA

1)     TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA - przetarg nieograniczony.

2)     KRYTERIA OCENY OFERT:

·         Cena wykonania zamówienia – 80 % (Cn)

·         Ocena rozwiązania technicznego – 10 % (Rt)

·         Gwarancja – 10 % (G)

Liczba punktów uzyskanych przez ofertę: LP = Cn + Rt + G

Maksymalna ilość punktów w poszczególnych kryteriach może wynosić:

-          Cena - 80 pkt.

-          Ocena rozwiązania technicznego - 10 pkt.

-          Gwarancje - 10 pkt.

Razem - 100 pkt.

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych. Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

3)     ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

4)     INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

        4.1)      Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w biurze Spółki lub drogą elektroniczną:

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA z o. o.

ul. Armii Krajowej 81

78 - 400 SZCZECINEK

tel. 94 372-66-50, fax 94 372-66-79

p. Paweł Jawtoszuk.

 

4.2)      Termin składania ofert:

   1.      Oferty należy składać do dnia 08.01.2015 r. do godziny 11:00  w sekretariacie MEC Sp. z o. o. w Szczecinku.

   2.      Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 08.01.2015 r. o godzinie 11:15 w MEC Sp. z o.o. w Szczecinku - pokój 102.

   3.      Otwarcie ofert jest jawne i następuje w dniu składania ofert, bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.

 

        4.3)    Termin związania ofertą:

                    okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Data wprowadzenia: 2014-12-02 10:48


Dokumenty powiązane:

Zapytania_osp
odp 2
Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...