Wykonanie remontu izolacji termicznej rurociągu cieplnego napowietrznego

OGŁOSZENIE  PRZETARG NIEOGRANICZONY
 
I. Tryb udzielania zamówienia
Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego - zamówienie sektorowe zgodnie z  art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.   Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku. Nr 113, poz.759, z późn. zm.), prowadzone zgodnie z Wewnętrznym Regulaminem Postępowania Przetargowego na udzielenie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane.
II. Określenie przedmiotu zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu izolacji termicznej rurociągu cieplnego napowietrznego wysokich parametrów przy obiekcie KR-II ul. Sikorskiego 28 w Szczecinku;
1/ Zadanie nr 1- kotłownia / komora K1 - 2 x 300mm L= ok. 81 mb. (zasilanie i powrót).
2/ Zadanie nr 2 - komora K1 / komora K2 - 2 x 250mm L= ok. 109 mb. (zasilanie i powrót).
3/ Zadanie nr 3 - komora K2 / komora K3 - 2 x 250mm L= ok. 98 mb. (zasilanie i powrót).
2. Zakres prac:
   1/ Demontaż istniejącej izolacji termicznej (wełna mineralna i blacha ocynk).
   2/ Oczyszczenie ręczne i zabezpieczenie rurociągu jednokrotnie farbą antykorozyjną.
   3/ Montaż nowej izolacji termicznej ze sztywnej pianki poliuretanowej zespolonej z płaszczem ochronnym z blachy aluminiowej.
   4/ Utylizacja wełny mineralnej z demontażu jest po stronie Wykonawcy.
3. Zamawiający ma prawo do etapowania realizacji zadania jak również do rezygnacji..
4. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, warunkami technicznymi i polskimi Normami.    
5. Materiał zabezpiecza Wykonawca. 
6. Wizja lokalna obowiązkowa w celu dokonania przedmiaru robót do wyceny przedmiotu zamówienia. 
7. Oferty należy składać do dnia 17.09.2014 roku do godz. 11:00  .
8. Wymagania minimalne: cena, terminowość wykonania, 
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 
10. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
11. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
 
Wszelkie materiały do pobrania nieodpłatnie w biurze Spółki lub drogą elektroniczną. 
Osobą ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z oferentami jest Zbigniew Gleń (telefon 94-37 266 50 lub bezpośredni 94 37 266 90 w godzinach 8:00 do 11:00).  Email: zglen@mec-szczecinek.com.pl 
 
 
 

Data wprowadzenia: 2014-09-01 07:23


Dokumenty powiązane:

Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...